презентации

1 март 2019

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ на презентација на своите наставни програми пред матурантите од Валандово и Гевгелија

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ продолжи со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите од Валандово, односно во СОУ „Гоце Делчев“ и од Гевгелија, во […]
27 февруари 2019

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ на презентации на своите наставни програми

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ продолжи со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите од Скопје од СУГС „Браќа Миладиновци” и СУГС „Марија Кири Склодовска“. […]