Наставен кадар

Декан

проф. д-р Иван Ефремовски

Декан на Факултетот за правни науки


Предмети:

Свети Николе:

– Римско право
– Јавна и државна администрација
– Административно право – применета програма
– Меѓународни организации
– Правна реторика
– Управување со човечки ресурси
– Управно процесно право

Битола:

– Римско право
– Јавна и државна администрација
– Административно право – применета програма
– Правна реторика
– Управување со човечки ресурси
– Управно процесно право

проф. д-р Васко Стамевски


Предмети:

Свети Николе:

– Теорија на државата и правото
– Казнено право
– Казнено процесно право
– Управно судство
– Пенологија
– Казнено право – применета програма
– Организиран криминал
– Социологија на правото
– Електронска трговија

Битола:

– Теорија на државата и правото
– Социологија на правото

доц. д-р Елизабета Спироска


Предмети:

Свети Николе:

– Општ дел на граѓанско право и стварно право
– Семејно право
– Облигационо право
– Граѓанско процесно право
– Авторско право
– Право на индустриска сопственост
– Граѓанско право – применета програма
– Стечај и стечајна постапка

Битола:

– Општ дел на граѓанско право и стварно право
– Семејно право
– Облигационо право
– Граѓанско процесно право
– Авторско право
– Право на индустриска сопственост
– Граѓанско право – применета програма
– Стечај и стечајна постапка

доц. д-р Емилија Ицоска


Предмети:

Свети Николе:

– Меѓународно јавно право
– Право на ЕУ
– Меѓународно приватно право
– Меѓународно право за правата на човекот
– Меѓународно право, право на ЕУ и дипломатија – применета програма
– Мирно решавање на споровите
– Меѓународни политички односи
– Заедничка надворешна и безбедносна политика
– Филозофија на правото
– Даночно право

Битола:

– Меѓународно јавно право
– Право на ЕУ
– Меѓународно приватно право
– Меѓународно право за правата на човекот
– Меѓународно право, право на ЕУ и дипломатија – применета програма
– Мирно решавање на споровите
– Меѓународни политички односи
– Заедничка надворешна и безбедносна политика
– Филозофија на правото
– Даночно право

проф. д-р Живко Митревски


Предмети:

Свети Николе:

– Трудово право
– Наследно право
– Право на интелектуална сопственост
– Договорно право
– Трговско право – применета програма
– Социјално право

Битола:

– Трудово право
– Наследно право
– Право на интелектуална сопственост
– Договорно право
– Трговско право – применета програма
– Социјално право

проф. д-р Марија Гроздановска


Предмети:

Свети Николе:

– Право на информатичка технологија
– Криминологија
– Малолетничко казнено право

Битола:

– Право на информатичка технологија
– Казнено право
– Казнено процесно право
– Криминологија
– Пенологија
– Малолетничко казнено право
– Казнено право – применета програма
– Организиран криминал

доц. д-р Гуле Гулев


Предмети:

Свети Николе:

– Финансии и финансово право

Битола:

– Финансии и финансово право

доц. д-р Горанчо Јакимов


Предмети:

Свети Николе:

– Историја на право

доц. д-р Марјан Кицев


Предмети:

Свети Николе:

– Меѓународни организации

Битола:

– Меѓународни организации

проф. д-р Ѓорѓина Кимова


Предмети:

Свети Николе:

– Методологија на истражување

Битола:

– Методологија на истражување

доц. д-р Тони Ѓорѓиев


Предмети:

Свети Николе:

– Дипломатско и конзуларно право

Битола:

– Дипломатско и конзуларно право

доц. д-р Петар Бакиевски


Предмети:

Битола:

– Историја на право

проф. д-р Мевледин Мустафи


Предмети:

Свети Николе:

– Управно процесно право

Битола:

– Управно процесно право

доц.д-р Јулија Атанасовска


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на економија
– Електронска трговија
– Руски јазик

Битола:

– Основи на економија
– Електронска трговија
– Руски јазик

доц. д-р Јагода Митревска


Предмети:

Свети Николе:

– Историја на право
– Уставно право
– Совемени политички системи
– Методологија на истражување
– Меѓународни оганизации

Битола:

– Историја на право
– Уставно право
– Современи политички системи
– Меѓународни организации
– Методологија на истражување


CAPTCHA image