Наставен кадар

Декан

проф. д-р Александар Илиевски

Декан на Факултетот за правни науки


Предмети:

Свети Николе:

– Општ дел на граѓанско и стварно право
– Облигационо право
– Трговско право
– Граѓанско процесно право
– Договорно право
– Стечај и стечајна постапка
– Трговско право – применета програма
– Оштетно право
– Граѓанско процесно право на ЕУ
– Меѓународно договорно право

Битола:

– Општ дел на граѓанско и стварно право
– Облигационо право
– Трговско право
– Граѓанско процесно право
– Договорно право
– Стечај и стечајна постапка
– Трговско право – применета програма
– Оштетно право
– Граѓанско процесно право на ЕУ
– Меѓународно договорно право

проф. д-р Иван Ефремовски


Предмети:

Свети Николе:

– Римско право
– Академско пишување
– Управување со човечки ресурси
– Правна реторика
– Административно право
– Управно процесно право
– Јавна и државна администрација
– Административно право – применета програма
– Етика и одговорност во јавната администрација
– Организациска култура, комуникации и односи со јавноста во јавната администрација
– Филозофија на правото

Битола:

– Академско пишување
– Управување со човечки ресурси
– Правна реторика
– Административно право
– Управно процесно право
– Јавна и државна администрација
– Административно право – применета програма
– Етика и одговорност во јавната администрација
– Организациска култура, комуникации и односи со јавноста во јавната администрација
– Филозофија на правото

проф. д-р Васко Стамевски


Предмети:

Свети Николе:

– Вовед во правото
– Уставно право
– Казнено право
– Казнено процесно право
– Управно судство
– Пенологија
– Управување во јавни служби
– Криминалистика

Битола:

– Вовед во правото
– Казнено право
– Управно судство
– Управување во јавни служби
– Криминалистика

проф. д-р Ѓорѓина Кимова


Предмети:

Свети Николе:

– Методологија на истражување

Битола:

– Методологија на истражување

доц. д-р Гуле Гулев


Предмети:

Свети Николе:

– Финансии и финансово право
– Даночно право

Битола:

– Финансии и финансово право
– Даночно право

доц. д-р Тони Ѓорѓиев


Предмети:

Свети Николе:

– Дипломатско и конзуларно право

Битола:

– Дипломатско и конзуларно право

м-р Зоран Панов


Предмети:

Свети Николе:

– Руски јазик

м-р Елена Златева


Предмети:

Свети Николе:

– Облигационо право (асистент)
– Општ дел на граѓанско и стварно право (асистент)
– Семејно право (асистент)
– Наследно право (асистент)
– Трговско право (асистент)
– Граѓанско процесно право (асистент)
– Договорно право (асистент)
– Стечај и стечајна постапка (асистент)
– Граѓанско право – применета програма (асистент)
– Трговско право-применета програма (асистент)

м-р Ерика Пешкоска


Предмети:

Битола:

– Општ дел на граѓанско и стварно право (асистент)
– Облигационо право (асистент)
– Семејно право (асистент)
– Трговско право (асистент)
– Граѓанско процесно право (асистент)
– Авторско право (асистент)
– Договрно право (асистент)
– Стечај и стечајна постапка (асистент)
– Граѓанско право – применета програма (асистент)
– Трговско право – применета програма (асистент)

проф. д-р Марија Гроздановска


Предмети:

Битола:

– Казнено процесно право
– Криминологија
– Пенологија
– Споредбено казнено право
– Казнено право – применета програма
– Медицинско казнено право
– Казнено правна заштита на правата од интелектуална сопственост

доц. д-р Оливера Крстевска


Предмети:

Свети Николе:

– Меѓународно приватно право
– Меѓународно јавно право
– Меѓународно право за правата на човекот
– Право на ЕУ
– Меѓународно право, право на ЕУ и дипломатија – применета програма
– Правда и внатрешни работи на ЕУ
– Заедничка надворешна и безбедносна политика
– Мирно решавање на спорови

Битола:

– Меѓународно приватно право
– Меѓународно јавно право
– Меѓународно право за правата на човекот
– Право на ЕУ
– Меѓународно право, право на ЕУ и дипломатија – применета програма
– Правда и внатрешни работи на ЕУ
– Заедничка надворешна и безбедносна политика
– Мирно решавање на спорови

проф.д-р Даниела Тошева


Предмети:

Битола:

– Римско право

доц.д-р Елизабета Спироска


Предмети:

Свети Николе:

– Семејно право
– Наследно право
– Право на интелектуална сопственост
– Право на индустриска сопственост
– Граѓанско право – применета програма
– Споредбено граѓанско право
– Алтернативно решавање на спорови

Битола:

– Наследно право
– Право на интелектуална сопственост
– Право на индустриска сопственост
– Граѓанско право – применета програма
– Споредбено граѓанско право
– Алтернативно решавање на спорови

доц.д-р Јулија Атанасовска


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на економија

Битола:

– Основи на економија

доц. д-р Горанчо Јакимов


Предмети:

Свети Николе:

– Историја на право

Битола:

– Историја на право

проф. д-р Љубиша Стевановски


Предмети:

Свети Николе:

– Право на информатичка технологија

Битола:

– Право на информатичка технологија


CAPTCHA
Please wait...