Наставен кадар

Декан

проф. д-р Иван Ефремовски

Декан на Факултетот за правни науки


Предмети:

Свети Николе:

– Римско право
– Академско пишување
– Јавна и државна администрација
– Административно право и административна постапка
– Социјално право
– Административно право
– Јавна и државна администрација
– Административно право – применета програма

Битола:

– Римско право
– Академско пишување
– Јавна и државна администрација
– Административно право и административна постапка
– Социјално право
– Административно право
– Јавна и државна администрација
– Административно право – применета програма

проф. д-р Васко Стамевски


Предмети:

Свети Николе:

– Теорија на државата и правото
– Уставно право
– Современи политички системи
– Казнено право
– Казнено процесно право
– Управно судство
– Пенологија
– Казнено право – применета програма

Битола:

– Теорија на државата и правото
– Уставно право
– Современи политички системи

доц. д-р Елизабета Спироска


Предмети:

Свети Николе:

– Општ дел на граѓанско право и стварно право
– Семејно право
– Облигационо право
– Граѓанско процесно право
– Авторско право
– Право на индустриска сопственост
– Граѓанско право – применета програма

Битола:

– Општ дел на граѓанско право и стварно право
– Семејно право
– Облигационо право
– Граѓанско процесно право
– Авторско право
– Право на индустриска сопственост
– Граѓанско право – применета програма

доц. д-р Емилија Ицоска


Предмети:

Свети Николе:

– Меѓународно јавно право
– Право на ЕУ
– Меѓународно приватно право
– Меѓународно право за правата на човекот
– Меѓународно право, право на ЕУ и дипломатија – применета програма
– Мирно решавање на споровите
– Меѓународни политички односи
– Заедничка надворешна и безбедносна политика
– Филозофија на правото

Битола:

– Меѓународно јавно право
– Право на ЕУ
– Меѓународно приватно право
– Меѓународно право за правата на човекот
– Меѓународно право, право на ЕУ и дипломатија – применета програма
– Мирно решавање на споровите
– Меѓународни политички односи
– Заедничка надворешна и безбедносна политика
– Филозофија на правото

проф. д-р Живко Митревски


Предмети:

Свети Николе:

– Трудово право
– Наследно право
– Право на интелектуална сопственост
– Договорно право
– Трговско право – применета програма

Битола:

– Трудово право
– Наследно право
– Право на интелектуална сопственост
– Договорно право
– Трговско право – применета програма

проф. д-р Марија Гроздановска


Предмети:

Свети Николе:

– Право на информатичка технологија
– Криминологија
– Малолетничко казнено право

Битола:

– Право на информатичка технологија
– Казнено право
– Казнено процесно право
– Криминологија
– Пенологија
– Малолетничко казнено право
– Казнено право – применета програма

доц. д-р Гуле Гулев


Предмети:

Свети Николе:

– Финансии и финансово право

Битола:

– Финансии и финансово право

доц. д-р Горанчо Јакимов


Предмети:

Свети Николе:

– Историја на право

доц. д-р Марјан Кицев


Предмети:

Свети Николе:

– Меѓународни организации

Битола:

– Меѓународни организации

проф. д-р Ѓорѓина Кимова


Предмети:

Свети Николе:

– Методологија на истражување

Битола:

– Методологија на истражување

доц. д-р Тони Ѓорѓиев


Предмети:

Свети Николе:

– Дипломатско и конзуларно право

Битола:

– Дипломатско и конзуларно право

доц. д-р Петар Бакиевски


Предмети:

Битола:

– Историја на право

проф. д-р Мевледин Мустафи


Предмети:

Свети Николе:

– Управно процесно право

Битола:

– Управно процесно право

доц. д-р Верка Костовска


Предмети:

Свети Николе:

– Стечај и стечајна постапка
– Даночно право

Битола:

– Стечај и стечајна постапка
– Даночно право

доц.д-р Јулија Атанасовска


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на економија
– Електронска трговија

Битола:

– Основи на економија
– Електронска трговија

м-р Зоран Панов


Предмети:

Свети Николе:

– Руски јазик

Битола:

– Руски јазик


CAPTCHA image