Наставен кадар

Декан

проф. д-р Александар Илиевски


Предмети:

Свети Николе:

– Право на информатичка технологија
– Општ дел на граѓанско право и стварно право
– Облигационо право
– Трговско право
– Граѓанско процесно право
– Договорно право
– Стечај и стечајна постапка
– Граѓанско право – применета програма
– Трговско право-применета програма

Битола:

– Право на информатичка технологија
– Општ дел на граѓанско право и стварно право
– Облигационо право
– Трговско право
– Граѓанско процесно право
– Дговорно право
– Стечај и стечајна постапка
– Граѓанско право – применета програма
– Трговско право-применета програма

доц. д-р Иван Ефремовски


Предмети:

Свети Николе:

– Социологија на правото
– Римско право
– Академско пишување
– Управување со човечки ресурси
– Правна реторика
– Административно право
– Јавна и државна администрација
– Административно право- применета програма

Битола:

– Социологија на правото
– Римско право
– Академско пишување
– Управување со човечки ресурси
– Правна реторика
– Јавна и државна администрација
– Административно право- применета програма

д-р Трајко Витанов


Предмети:

Свети Николе:

– Трудово право
– Право на интелектуална сопственост
– Казнено процесно право
– Авторско право
– Казнено право- применета програма

Битола:

– Право на интелектуална сопственост
– Казнено процесно право
– Авторско право
– Казнено право- применета програма

д-р Јанко Бачев


Предмети:

Свети Николе:

– Меѓународно јавно право
– Право на ЕУ
– Меѓународно приватно право
– Меѓународни организации
– Меѓународно право,право на ЕУ и дипломатија-применета програма

Битола:

– Меѓународно јавно право
– Право на ЕУ
– Меѓународно приватно право
– Меѓународни организации
– Меѓународно право,право на ЕУ и дипломатија-применета програма

доц. д-р Васко Стамевски


Предмети:

Свети Николе:

– Вовед во правото
– Уставно право
– Казнено право
– Управно процесно право
– Управно судство
– Малолетничко казнено право

Битола:

– Вовед во правото
– Казнено право

д-р Ѓорѓина Кимова


Предмети:

Свети Николе:

– Методологија на истражување

Битола:

– Методологија на истражување

д-р Гуле Гулев


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на економија
– Финансии и финансово право
– Даночно право
– Електронска трговија

Битола:

– Основи на економија
– Финансии и финансово право
– Даночно право
– Електронска трговија

д-р Анета Станчевска


Предмети:

Свети Николе:

– Историја на право
– Меѓународно право за правата на човекот

Битола:

– Историја на право
– Меѓународно право за правата на човекот

д-р Тони Ѓорѓиев


Предмети:

Свети Николе:

– Дипломатско и конзуларно право

Битола:

– Дипломатско и конзуларно право

д-р Живко Митревски


Предмети:

Свети Николе:

– Семејно право
– Наследно право

Битола:

– Семејно право
– Трудово право
– Наследно право

М-р Зоран Панов


Предмети:

Свети Николе:

– Руски јазик

м-р Елена Златева


Предмети:

Свети Николе:

– Облигационо право (асистент)
– Семејно право (асистент)
– Наследно право (асистент)
– Трговско право (асистент)
– Граѓанско процесно право (асистент)
– Даночно право (асистент)
– Граѓанско право – применета програма (асистент)
– Трговско право-применета програма (асистент)
– меѓународно право за правата на човекот (асистент)

м-р Ерика Пешкоска


Предмети:

Битола:

– Наследно право (асистент)
– Трговско право (асистент)
– Граѓанско процесно право (асистент)
– Даночно право (асистент)
– Граѓанско право – применета програма (асистент)
– Трговско право-применета програма (асистент)
– Облигационо право (асистент)

м-р Марија Гроздановска


Предмети:

Битола:

– Семејно право (асистент)
– Управување со човечки ресурси (асистент)
– Казнено право (асистент)
– Казнено процесно право (асистент)
– Малолетничко казнено право (асистент)

д-р Лилјана Миланова


Предмети:

Свети Николе:

– Право на информатичка технологија (асистент)
– Општ дел на граѓанско право и стварно право (асистент)
– Договорно право (асистент)
– Стечај и стечајна постапка (асистент)

Битола:

– Право на информатичка технологија (асистент)
– Општ дел на граѓанско право и стварно право (асистент)
– Договорно право (асистент)
– Стечај и стечајна постапка (асистент)
– Електронска трговија (асистент)

д-р Никола Амбарков


Предмети:

Свети Николе:

– Вовед во правото (асистент)
– Социологија на правото (асистент)

Битола:

– Вовед во правото (асистент)
– Социологија на правото (асистент)

м-р Сашо Станинов


Предмети:

Свети Николе:

– Управно процесно право (асистент)

Битола:

– Административно право (асистент)
– Управно судство (асистент)

м-р Сашко Милев


Предмети:

Свети Николе:

– Историја на право (асистент)
– Административно право- применета програма (асистент)

Битола:

– Историја на право (асистент)
– Административно право- применета програма (асистент)

м-р Ана Наумовска


Предмети:

Свети Николе:

– Дипломатско и конзуларно право (асистент)

Битола:

– Дипломатско и конзуларно право (асистент)


CAPTCHA
Please wait...