Формирање
оцени

Студентите на факултетот можат да се запишуваат како редовни или вонредни, и овој статус на студентот има различно значење од повеќе аспекти.

Редовните студенти имаат обврска да посетуваат редовна настава по сите предмети и имаат можност да го полагаат секој предмет преку 2 колоквиуми во текот на семестарот.

Вонредните студенти доколку присуствуваат најмалку осум недели на предавање (четири недели пред првиот колоквиум и четири недели пред вториот колоквиум) им се дозволува право да го полагаат предметот преку колоквиуми.

Формирањето на завршна оцена по секој предмет, се добива преку збир на освоени поени од колоквиуми, поени за редовност и активност на предавања и поени од проектна задача. Оцената се формира врз основа на освоените поени во текот на семестарот. На пример:

  • прв колоквиум (до 35 поени)
  • втор колоквиум (до 35 поени)
  • проектна задача (до 10 поени)
  • редовност и активност на предавања (до 20 поени)

Кај вонредните студенти кои не полагаат прв и втор колоквиум, максималниот број на поени кои можат да го добијат на завршниот испит е 70 поени.

Бројот на максимални поени е 100. Зависно од студиската програма и предметот, распределбата на поени по активности може да се разликува. За точните поени за секој предмет, Ве молиме консултирајте се со предметниот професор или разгледајте ги деталите за предметот на Е-учење или Е-индекс.

Подолу се дадени оценките кои се добиваат врз основа на бројот на поени:

  • оцена 6: 51-60 поени
  • оцена 7: 61-70 поени
  • оцена 8: 71-80 поени
  • оцена 9: 81-90 поени
  • оцена 10: 91-100 поени