Формирање на оцени

Студентите на факултетот можат да се запишуваат како редовни или вонредни, и овој статус на студентот има различно значење од повеќе аспекти. Формирањето на оцената се разликува кај редовните и вонредните студенти во бројот на освоени поени и активности кои се земаат во предвид.

Формирање оцена кај редовни студенти

Редовните студенти имаат обврска да посетуваат редовна настава по сите предмети и имаат можност да го полагаат секој предмет преку 2 колоквиуми во текот на семестарот.

Формирањето на завршна оцена по секој предмет, се добива преку збир на освоени поени од колоквиуми, поени за редовност и активност на предавања и поени од семинарска работа или дополнителна задача/проект и слично. Формирањето на оцена по предметите за редовните студенти се одредува по следниот принцип:

Оцената се формира врз основа на освоените поени во текот на семестарот.

   прв колоквиум (до 35 поени)
+ втор колоквиум (до 35 поени)
+ семинарска работа (до 10 поени)
+ редовност на настава (до 10 поени)
+ активности (до 10 поени)
__________________________________
Максимум поени = 100

Формирање оцена кај вонредни студенти

Доколку студентите се во работен однос или од друга причина се спречени да присуствуваат на настава, се запишуваат како вонредни студенти и имаат обврска да ги полагаат испитите во редовните или вонредните сесии во семестарот. Формирањето на завршна оцена за вонредните студенти се одредува по следниот принцип:

   испит (до 70 поени)
+ самостојна проектна активност/семинарска/друго (до 30 поени)
__________________________________
Максимум поени = 100

Подолу се дадени оценките кои се добиваат врз основа на бројот на поени:

оцена 6: 51-60 поени
оцена 7: 61-70 поени
оцена 8: 71-80 поени
оцена 9: 81-90 поени
оцена 10: 91-100 поени