Школарина за последипломски студии


Факултет Годишна школарина Уплата по ЕКТС ЕКТС во една година Вкупно уплата по ЕКТС Уписнина Вкупни трошоци во една година
Економија 1000 евра 8 евра 60 кредити 480 евра 50 евра 1530 евра
Психологија 1000 евра 8 евра 60 кредити 480 евра 50 евра 1530 евра
Информатика 1000 евра 8 евра 60 кредити 480 евра 50 евра 1530 евра
Безбедносно инженерство 1200 евра 8 евра 60 кредити 480 евра 50 евра 1730 евра
Правни науки 1000 евра 8 евра 60 кредити 480 евра 50 евра 1530 евра
Износите се дадени во евра, се уплаќа во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на уплатата.
Може да се плати на 4 рати (530 евра при упис – 350 евра до 15 декември – 350 евра до 15 февруари – 300 евра до 10 јуни)

*за безбедносно инженерство (530 евра при упис – 400 евра до 15 декември – 400 евра до 15 февруари – 400 евра до 10 јуни)

Школарината се однесува за граѓани на Република Северна Македонија. За интернационални студенти висината на школарината е дадена овде.


Можни попусти

Уплата на вкупната школарина при упис -10%
Двајца членови на исто семејство, попуст за секој студент одделно -20%
Тројца или повеќе членови на исто семејство, попуст за секој студент одделно -25%
Попуст за бранители -20%
Студенти на МСУ кои продолжуваат втор циклус на студии -10%
Попустите може да се комбинираат.

 

Во вкупните трошоци за една година е вклучено:

Индекс
Запишување на семестар
Заверка на семестар
Испит во поправна сесија
Поништување на испит
Пријавување на проектни активности (семинарски, есеи…)
Потврди од секаков вид
Сметка на Е-учење (бесплатни материјали и скрипти за предметите)
Членство во библиотека
Документација за работа во странство како студент
Трошоци за студентска организација

Дополнителни трошоци

Пријава за испит 50 денари
Студентска легитимација 150 денари
Дневник за пракса 100 денари
Изгубен индекс 500 денари
Полагање диференцијален испит (за трансфер студенти) 3000 денари
Ненавремено пријавување испит 100 денари
Ненавремено заверување на семестар 500 денари
Предвремено подигнување на диплома 3000 денари
Додаток на диплома 3000 денари
Издавање дупло уверение 1000 денари
Издавање дупла диплома 3000 денари
Повторно запишување на отпишан студент 6000 денари
Комисиско полагање на предмет 3000 денари
Преполагање на предмет 3000 денари
Предвремено полагање на предмет 3000 денари
Полагање на предмет во друг термин 3000 денари
Полагање на предмет во ликвидациона (октомвриска) сесија 3000 денари

Трошоци за магистерски труд

 

одбрана на магистерски труд формирање на комисија за одбрана 8300 денари
издавање на диплома 3000 денари
издавање целосно уверение 1000 денари
издавање делумно уверение 600 денари
автореферат 1000 денари
додаток на диплома 1500 денари