Зошто да студирате
економија и менаџмент?

Професионален кадар
Професионален кадар
Read More
„На факултетот работи исклучителен тим од професори и истражувачи кои се водечки експерти во своите полиња. Студентите имаат можност да учат од најдобрите и да се вклучат во врвни истражувачки проекти.“
Работа со реални примери од бизнисот
Работа со реални примери од бизнисот
Read More
„Преку предметите во студиската програма се учи како луѓето се однесуваат во организациите, како да се постапува во кризни ситуации во компанијата, како да се планира и да се развива бизнисот...“
Клуч на успехот
Клуч на успехот
Read More
„Студентите со претприемачки дух добиваат добра основа за започнување на сопствен бизнис, но исто така можат да добијат добри позиции во престижни компании, финансиски институции, владини агенции и невладини организации.“
Долгогодишно искуство
Долгогодишно искуство
Read More
„Факултетот за економија и организација на претприемништво е голема и успешна заедница на илјадници веќе дипломирани и магистрирани студенти.“

Обраќање
од деканот

gabriela-krstevska

Проф. д-р Габриела Крстевска
декан

Факултет за економија и организација на претприемништво

Нашите програми интегрираат економија и менаџмент, обезбедувајќи целосни знаења од двете области.

Додипломски студии
четиригодишни

Нашиот факултет нуди две студиски програми на додипломските студии. Студиите се со времетраење од четири години. 

Предметите ја рефлектираат мултидисциплинарната природа на бизнисот и опфаќаат сметководство, финансии, менаџмент, деловно право, даночен систем итн.

Последипломски студии
едногодишни

Нашиот факултет нуди две студиски програми на последипломските студии. Студиите се со времетраење од една година. 

Предметите се дизајнирани да развијат вештини за менаџирање со човечките ресурси, креирање успешни маркетинг кампањи, менаџирање на организации во услови на глобализација…

Предавања
и испити

Организација на семестри

Студиската година започнува на 1 октомври, а завршува на 30 септември следната година и се дели на два семестри: зимски и летен.

Предавања

Студентите од секоја студиска програма вообичаено имаат предавања 2 до 3 дена во текот на една седмица, што е практично и за оние студенти кои патуваат.

Испити

Во текот на една академска година има 6 испитни сесии од кои три се редовни (јануари, јуни, септември), а три вонредни (април, октомври, ноември).

Практична работа

Во текот на летото студентите имаат самостојна практична работа и избираат компанија или организација каде ќе ја вршат истата.

Електронска и бесплатна литература

Литературата за голем дел од предметите е достапна на E-учење и е бесплатна. Пристап до Е-учење имаат само нашите студенти и станува збор за литература која е подготвена само за нив.

Оригинален систем
на активно менторство

Модел на менторство

На почетокот на годината нашиот Центар за кариера доделува ментор за секој студент кој е постојано на располагање за сите прашања на студентите.

Постојано подобрување

Моделот на активно менторство секојдневно се усовршува и останува фокусиран на идејата за мотивирање на студентите да ги остваруваат своите амбиции.

Побрзо до целта

Со системот на активно менторство студентите можат да ги оформат и постигнат своите цели побрзо и поефективно отколку да работат сами.

Ваш личен советник

Менторот Ви дава совети за избирање на изборни предмети, теми за проектни активности, учество на семинари, конференции, проекти, студентска размена или меѓународни проекти.

Упис на
додипломски студии

Кандидатите може да направат упис како редовни или вонредни студенти со самофинансирање на студиите во износ од 1230 евра (за една учебна година) во денарска противвредност.

За можните попусти кликнете овде.

Документи за упис

на додипломски студии
  •   Диплома за положена државна или меѓународна матура
  • Свидетелства од сите 4 години
  • Копија од извод од матична книга на родените
  • Копија од државјанство
  • 4 мали фотографии во боја

Упис на
последипломски студии

Кандидатите може да направат упис како редовни или вонредни студенти со самофинансирање на студиите во износ од 1530 евра (за една учебна година) во денарска противвредност.

За можните попусти кликнете овде.

Документи за упис

на последипломски студии
  •   Диплома за завршен прв циклус на студии
  • Уверение за положени испити
  • Копија од извод од матична книга на родените
  • Лична карта (на увид)
  • 4 мали фотографии во боја

Постави
прашање

CAPTCHA image