4 факултети
2 научни институти

Нашите факултети нудат врвни студиски програми и секој студент има можност да ги развива своите вештини и знаења преку иновативни методи на учење и практична работа.

Посветени сме на создавање на заедница каде што секој студент може да напредува и да ја постигне својата цел.

Факултет
за економија и организација на претприемништво

За факултетот

Со богата историја од две децении, Факултетот за економија и организација на претприемништво нуди квалитетно образование и професионален развој на студентите.

Зошто да студирате економија или менаџмент?

Предметите опфаќаат повеќе области и ќе Ви помогнат да се подготвите за вашето идно работно место, без разлика дали ќе менаџирате со определен сектор во компанија, Ваш приватен бизнис, владини и невладини организации… Менаџментот ќе Ви ги даде сите потребни алатки за успех.

Предавања и испити

Наставата се изведува во Битола и Свети Николе, односно секој студент ја следи онаму каде се има запишано. Распоредот на предавањата е прилагоден и за студентите кои патуваат, па така нашите студенти имаат предавања 2 до 3 дена во една седмица.

Литература

Литературата за голем дел од предметите на факултетот достапна на E-учење на нашата веб страница и е бесплатна. Пристап до Е-учење имаат само нашите студенти и станува збор за литература која е подготвена само за нив.

Декан

Прочитајте го обраќањето од деканот на Факултетот за економија и организација на претприемништво. 

Наставен кадар

Дознајте повеќе за професорите и асистентите на факултетот.

Помош и менторство

На сите факултети при Меѓународен Славјански Универзитет функционира оригиналниот универзитетски систем на активно менторство со цел да се пружи поддршка на студентите во сите фази на студирањето.

 

Додипломски студии
четиригодишни

Нашиот факултет нуди две студиски програми на додипломските студии. Студиите се со времетраење од четири години. 

Предметите ја рефлектираат мултидисциплинарната природа на бизнисот и опфаќаат сметководство, финансии, менаџмент, деловно право, даночен систем итн.

Последипломски студии
едногодишни

Нашиот факултет нуди две студиски програми на последипломските студии. Студиите се со времетраење од една година. 

Предметите се дизајнирани да развијат вештини за менаџирање со човечките ресурси, креирање успешни маркетинг кампањи, менаџирање на организации во услови на глобализација…

Факултет
за психологија

За факултетот

Со современи студиски програми и посветен наставен кадар, Факултетот за психологија е внимателно се грижи за развојот на своите студенти и нивната подготовка за успешна кариера.

Зошто да студирате психологија?

Студиите овозможуваат длабоко разбирање на човечкото однесување, мисли и емоции, што помага да ги разберете луѓето околу вас и да комуницирате поефективно.

Предавања и испити

Наставата се изведува во Битола и Свети Николе, односно секој студент ја следи онаму каде се има запишано. Распоредот на предавањата е прилагоден и за студентите кои патуваат, па така нашите студенти имаат предавања 2 до 3 дена во една седмица.

Литература

Литературата за голем дел од предметите на факултетот достапна на E-учење на нашата веб страница и е бесплатна. Пристап до Е-учење имаат само нашите студенти и станува збор за литература која е подготвена само за нив.

Декан

Прочитајте го обраќањето од деканот на Факултетот за психологија.

Наставен кадар

Дознајте повеќе за професорите и асистентите на факултетот.

Помош и менторство

На сите факултети при Меѓународен Славјански Универзитет функционира оригиналниот универзитетски систем на активно менторство со цел да се пружи поддршка на студентите во сите фази на студирањето.

Додипломски студии
четиригодишни

Нашиот факултет нуди една студиска програма на додипломските студии. Студиите се со времетраење од четири години. 

Ќе изучувате предмети поврзани со едукација, ментално здравје, социјални вештини, истражувања во областа на психологијата и многу други дисциплини, кои ќе ги прошират вашите перспективи и ќе бидат цврста основа за вашиот понатамошен професионален развој.

Последипломски студии
едногодишни и двегодишни

Нашиот факултет нуди две студиски програми на последипломските студии. Студиите можат да бидат со времетраење од една или две години. 

Последипломските студии по психологија се чекор понапред кон насочување кон една дисциплина во психологијата низ теорија, спроведување истражувања и квалитетна практична настава.

Факултет
за технички науки и информатика

За факултетот

Факултет кој е претпознатлив по праксата со професори кои се врвни експерти во својата област.

Зошто да студирате технички науки и информатика?

Во состојба на висока конкуренција на пазарот на трудот, експертизата во техничките и компјутерските науки обезбедува значителна предност. Нашиот факултет нуди четири различни програми кои ќе ве подготват за успешна кариера во овие области.

Предавања и испити

Наставата се изведува во Битола и Свети Николе, односно секој студент ја следи онаму каде се има запишано. Распоредот на предавањата е прилагоден и за студентите кои патуваат, па така нашите студенти имаат предавања 2 до 3 дена во една седмица.

Литература

Литературата за голем дел од предметите на факултетот достапна на E-учење на нашата веб страница и е бесплатна. Пристап до Е-учење имаат само нашите студенти и станува збор за литература која е подготвена само за нив.

Декан

Прочитајте го обраќањето од деканот на Факултетот за технички науки и информатика. 

Наставен кадар

Дознајте повеќе за професорите и асистентите на факултетот.

Помош и менторство

На сите факултети при Меѓународен Славјански Универзитет функционира оригиналниот универзитетски систем на активно менторство со цел да се пружи поддршка на студентите во сите фази на студирањето.

Додипломски студии
триригодишни

Факултетот за технички науки и информатика нуди четири студиски програми на додипломските студии.

Сите студиски програми се со времетраење од три години.

Последипломски студии
двегодишни

Факултетот за технички науки и информатика нуди четири студиски програми на последипломските студии.

Сите студиски програми се со времетраење од две години.

Факултет
за правни науки

За факултетот

Факултетот за правни науки ги подготвува студентите за динамичен и променлив свет.

Зошто да студирате правни науки?

Факултетот за правни науки пружа широк спектар опции за унапредување на кариерата, бидејќи ги стекнувате основните знаења за тоа како функционира општеството во кое живееме.

Предавања и испити

Наставата се изведува во Битола и Свети Николе, односно секој студент ја следи онаму каде се има запишано. Распоредот на предавањата е прилагоден и за студентите кои патуваат, па така нашите студенти имаат предавања 2 до 3 дена во една седмица.

Литература

Литературата за голем дел од предметите на факултетот достапна на E-учење на нашата веб страница и е бесплатна. Пристап до Е-учење имаат само нашите студенти и станува збор за литература која е подготвена само за нив.

Декан

Прочитајте го обраќањето од деканот на Факултетот за технички науки и информатика. 

Наставен кадар

Дознајте повеќе за професорите и асистентите на факултетот.

Помош и менторство

На сите факултети при Меѓународен Славјански Универзитет функционира оригиналниот универзитетски систем на активно менторство со цел да се пружи поддршка на студентите во сите фази на студирањето.

Додипломски студии
четиригодишни

Нашиот факултет една студиска програма на додипломските студии. Студиите се со времетраење од четири години. 

Последипломски студии
едногодишни

Нашиот факултет нуди пет студиски програми на последипломските студии. Студиите се со времетраење од една година. 

Постави
прашање

CAPTCHA image