Последипломски студии

Студиските програми на Факултетот за правни науки ги следат светските трендови на современата наука и пракса во најразвиените земји и нудат интердисциплинарен пристап преку организација на студиите на два циклуси на студии кои опфаќаат квалитетни додипломски и последипломски правни студии.

Студиските програми за последипломски правни студии од втор циклус (последипломски магистерски студии) се наменети за студентите кои сакааат да го продолжат своето правничко образование и да се занимаваат со специјализирана правна струка. Студентот може да го продолжи своето образование на една од петте специјализирани насоки распоредени петтата година од студиите, односно да освои 60 ЕКТС кредити и да се стекне со соодветен стручен назив „магистер на правни науки – во конкретната област.На Факултетот за правни науки во моментов се достапни 5 насоки на последипломски студии.

Покрај успешно полагање на предвидените предметни програми, за стекнување на потребниот број кредити предвидени на последипломските стручни студии, студентот има обврска да подготви магистерски труд и истиот успешно да го одбрани, како предуслов за завршување на соодветните студии од втор циклус и стекнување со стручен назив магистер на правни науки – во конкретната област.


Постави прашање

CAPTCHA image