Последипломски студии

Со воведувањето на нови студиски програми и организација на втор циклус последиплосмки стручни студии, главната цел на нашиот Факултет за технички науки и информатика е да го подигне степенот на квалитетот на високото образование преку воспоставување на високи стандарди усвоени на светски признатите факултети од оваа област.

Студиските програми се наменети за студентите кои сакаат да го продолжат своето образование и да се занимаваат со специјализирана струка од областа на техничките науки и информатиката.

Факултетот за технички науки и информатика нуди повеќе програми на последипломските студии. Од последипломските студии нудиме специјалистички (четврта година – до 240 ЕКТС) и магистерски (до 300 ЕКТС).

Последипломските студии се дизајнирани за да понудат идеален баланс помеѓу теорија и пракса, а можат да служат и како надополнување на Вашето претходно знаење од друга област, што може да обезбеди работно место на интердисциплинарна позиција.


CAPTCHA image