Школарина за додипломски студии


Факултет Годишна школарина Уплата по ЕКТС ЕКТС во една година Вкупно уплата по ЕКТС Уписнина Вкупни трошоци во една година
Економија 500 евра 12 евра 60 кредити 720 евра 10 евра 1230 евра
Психологија 500 евра 12 евра 60 кредити 720 евра 10 евра 1230 евра
Информатика 500 евра 12 евра 60 кредити 720 евра 10 евра 1230 евра
Безбедносно инженерство 500 евра 12 евра 60 кредити 720 евра 10 евра 1230 евра
Правни науки 500 евра 12 евра 60 кредити 720 евра 10 евра 1230 евра
Износите се дадени во евра, се уплаќа во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на уплатата.
Може да се плати на 4 еднакви рати (при упис – 15 декември – 15 февруари – 10 јуни)

Школарината се однесува за граѓани на Република Северна Македонија. За интернационални студенти висината на школарината е дадена овде.


Можни попусти

Уплата на вкупната школарина при упис -10%
Двајца членови на исто семејство, попуст за секој студент одделно -20%
Тројца или повеќе членови на исто семејство, попуст за секој студент одделно -25%
Попуст за бранители -20%
Студенти на МСУ кои продолжуваат втор циклус на студии -10%
Попустите може да се комбинираат.

Во вкупните трошоци за една година е вклучено:

Индекс
Запишување на семестар
Заверка на семестар
Испит во поправна сесија
Поништување на испит
Пријавување на проектни активности (семинарски, есеи…)
Потврди од секаков вид
Сметка на Е-учење (бесплатни материјали и скрипти за предметите)
Членство во библиотека
Документација за работа во странство како студент
Трошоци за студентска организација

Дополнителни трошоци

Пријава за испит 50 денари
Студентска легитимација 150 денари
Дневник за пракса 100 денари
Изгубен индекс 500 денари
Полагање диференцијален испит (за трансфер студенти) 3000 денари
Ненавремено пријавување испит 100 денари
Ненавремено заверување на семестар 500 денари
Предвремено подигнување на диплома 3000 денари
Додаток на диплома 3000 денари
Издавање дупло уверение 1000 денари
Издавање дупла диплома 3000 денари
Повторно запишување на отпишан студент 6000 денари
Комисиско полагање на предмет 3000 денари
Преполагање на предмет 3000 денари
Предвремено полагање на предмет 3000 денари
Полагање на предмет во друг термин 3000 денари
Полагање на предмет во ликвидациона (октомвриска) сесија 3000 денари

Трошоци за дипломска работа
одбрана на дипломска работа формирање на комисија за одбрана 6000 денари
издавање на диплома 3000 денари
издавање целосно уверение 1000 денари
издавање делумно уверение 600 денари
автореферат 1000 денари
додаток на диплома 1500 денари