Рокови за упис


Рокови за пријавување и запишување   


Пријавувањето и доставувањето на документи за упис ќе се врши во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин” Свети Николе во периодот од 02.04.2020 до 30.10.2020 година.

Листата на запишаните студенти ќе биде објавена на 01.11.2020 година.