Рокови за упис


Рокови за пријавување и запишување   


Пријавувањето и доставувањето на документи за упис ќе се врши во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин” Свети Николе во периодот од 25.04.2019 до 30.10.2019 година.

Листата на запишаните студенти ќе биде објавена на 01.11.2019 година.