Рокови за упис


Рокови за пријавување и запишување   


Пријавувањето и доставувањето на документи за упис ќе се врши во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин” Свети Николе во периодот од 22.03.2022 до 30.10.2022 година.

Листата на запишаните студенти ќе биде објавена на 01.11.2022 година.