Рокови за упис


Рокови за пријавување и запишување   


Пријавувањето и доставувањето на документи за упис ќе се врши во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин” Свети Николе во периодот од 22.03.2021 до 30.10.2021 година.

Листата на запишаните студенти ќе биде објавена на 01.11.2021 година.