Рокови за упис

3. Рокови за пријавување и запишување   

Пријавувањето и доставувањето на документи за упис ќе се врши во просториите на ПВУ Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин” Свети Николе во периодот од 20.03.2017 до 30.10.2017 година.