Рокови за упис

Рокови за пријавување и запишување   

Пријавувањето и доставувањето на документи за упис ќе се врши во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин” Свети Николе во периодот од 15.03.2018 до 30.10.2018 година.