Документи за упис

При пријавувањето за упис на втор циклус на студии кандидатите ги поднесуваат следните документи:

  • Диплома за завршен прв циклус на студии;
  • Уверение за положени испити;
  • Извод од матична книга на родените;
  • Фотокопија од лична карта;
  • Фотокопија од Државјанство и
  • 4 мали фотографии во боја

Документите за пријавување се поднесуваат во просториите на Меѓународниот Славјански Универзитет „Г. Р. Державин” во Свети Николе на ул. „Маршал Тито“ бр. 77 или во Битола на ул. „Новачки пат“ бр. 16.

За подетални информации занитересираните кандидати можат да се обратат на следниов меил: info@msu.edu.mk или на еден од следниве телефонски броеви:

+389 32 440 202, +389 32 440 330 – одделение Свети Николе

+389 47 222 503, +389 47 238 077 – одделение Битола