Факултет за психологија

Зошто да студирате психологија?

Зошто да студирате

Без разлика што или каде ќе работите во иднина, знаењата од областа на психологија ќе ви бидат многу корисни во животот.

Шанса да го разберете светот

Вие ќе можете да го процените однесувањето на различни типови луѓе во дадена ситуација, ќе знаете како да ја подобрите вашата интеракција со нив.

Каде би работеле?

Општо земено, нивото на невработеност кај психолозите е ниско, затоа што огромен број институции имаат потреба од психолози, како што се клиниките, правните и образовните институции, истражувачките центри, маркетинг секторот, центри за ментално здравје, разни организации…

Наука во подем

Помагањето го прави светот подобро место за живеење. Може да го смени животот некому, а причинува задоволство и на оној кој помага.


За факултетот

Практични знаења и вештини

Факултетот за психологија при Меѓународен Славјански Универзитет Г. Р. Державин“ – Свети Николе – Битола Ви нуди можност да учите од најдобрите професионалци од областа на психологијата. Ќе се стекнете со непроценливи знаења и вештини кои несомнено ќе ве направат психолози спремни да се соочат со предизвиците на денешното живеење!
240 ЕКТС

ДОДИПЛОМСКИ
СТУДИИ


Нашиот факултет на студентите им нуди една општа насока на четиригодишните додипломски студии..

Главната цел на додипломските студии е да ги запознае студентите со важните и суштинските поими од психологијата, кои ќе бидат квалитетна основа за продолжување на нивната кариера во конкретна психолошка дисциплина..


повеќе детали
300 ЕКТС

ПОСЛЕДИПЛОМСКИ
СТУДИИ


Факултетот за психологија нуди две насоки на последипломските студии. Од последипломските студии нудиме специјалистички (четврта година – до 240 ЕКТС) и магистерски (петта година – до 300 ЕКТС).

Последипломските студии по психологија се чекор понапред кон насочување кон една дисциплина во психологијата низ теорија, спроведување истражувања и квалитетна практична настава..

Доколку сакате да имате длабоки познавања за однесувањето, мислите, интеракциите и реакциите на луѓето, сакате да градите кариера како успешен психолог и себеси се гледате како иден магистер на психолошки науки, тогаш разгледајте ги подетално насоките кои ги нудиме.


повеќе детали

Информации за студенти

Предавања и испити

Организација на семестри

Студиската година започнува на 1 октомври, а завршува на 30 септември следната година и се дели на два семестри, зимски и летен. Зимскиот семестар започнува на 1 октомври и трае до 14 февруари наредната година, а летниот започнува на 15 февруари и завршува на 30 јуни.

Распоред на активностите

Студентите од секоја насока вообичаено имаат предавања 2 до 3 дена во текот на една седмица, што е практично и за оние студенти кои патуваат.

Предавања

Наставата од Факултетот за психологија се изведува во Битола и Свети Николе, односно секој студент ја следи онаму каде се има запишано.

Практична настава

Во текот на летото студентите имаат самостојна практична работа и избираат компанија или организација каде ќе ја вршат истата. Можат да изберат некоја од институциите со кои универзитетот има договор или пак институција по нивни избор.