Зошто да студирате
психологија?

Можност за подобро разбирање
Можност за подобро разбирање
Read More
„Студиите овозможуваат длабоко разбирање на човечкото однесување, мисли и емоции, што помага да ги разберете луѓето околу вас и да комуницирате поефективно.“
Наука на иднината
Наука на иднината
Read More
„Преку интеграција со новите технологии психологијата има потенцијал да донесе иновативни решенија за психолошките и социјалните проблеми, правејќи ја наука на иднината која ќе продолжи да игра централна улога во подобрувањето на човечкиот живот.“
Помагањето е главна карактеристика
Помагањето е главна карактеристика
Read More
„Психологијата дава алатки за помагање на луѓето кои се соочуваат со ментални проблеми, стрес или други животни предизвици, придонесувајќи за подобрување на нивниот квалитет на живот.“
Многу можности за насочување на кариерата
Многу можности за насочување на кариерата
Read More
„Студиите по психологија нудат широк спектар на кариери, вклучувајќи клиничка психологија, советување, организациска психологија, истражување и многу повеќе.“

Обраќање
од деканот

anita-risteska-2024

Проф. д-р Анита Ристеска
декан

Факултет за психологија

Програмите вклучуваат современи и практични предмети за длабоко и целосно разбирање на човечкиот ум.

Додипломски студии
четиригодишни

Нашиот факултет нуди една студиска програма на додипломските студии. Студиите се со времетраење од четири години. 

Ќе изучувате предмети поврзани со едукација, ментално здравје, социјални вештини, истражувања во областа на психологијата и многу други дисциплини, кои ќе ги прошират вашите перспективи и ќе бидат цврста основа за вашиот понатамошен професионален развој.

Последипломски студии
едногодишни и двегодишни

Нашиот факултет нуди две студиски програми на последипломските студии. Студиите можат да бидат со времетраење од една или две години. 

Последипломските студии по психологија се чекор понапред кон насочување кон една дисциплина во психологијата низ теорија, спроведување истражувања и квалитетна практична настава.

Предавања
и испити

Организација на семестри

Студиската година започнува на 1 октомври, а завршува на 30 септември следната година и се дели на два семестри: зимски и летен.

Предавања

Студентите од секоја студиска програма вообичаено имаат предавања 2 до 3 дена во текот на една седмица, што е практично и за оние студенти кои патуваат.

Испити

Во текот на една академска година има 6 испитни сесии од кои три се редовни (јануари, јуни, септември), а три вонредни (април, октомври, ноември).

Практична работа

Во текот на летото студентите имаат самостојна практична работа и избираат компанија или организација каде ќе ја вршат истата.

Електронска и бесплатна литература

Литературата за голем дел од предметите е достапна на E-учење и е бесплатна. Пристап до Е-учење имаат само нашите студенти и станува збор за литература која е подготвена само за нив.

Оригинален систем
на активно менторство

Модел на менторство

На почетокот на годината нашиот Центар за кариера доделува ментор за секој студент кој е постојано на располагање за сите прашања на студентите.

Постојано подобрување

Моделот на активно менторство секојдневно се усовршува и останува фокусиран на идејата за мотивирање на студентите да ги остваруваат своите амбиции.

Побрзо до целта

Со системот на активно менторство студентите можат да ги оформат и постигнат своите цели побрзо и поефективно отколку да работат сами.

Ваш личен советник

Менторот Ви дава совети за избирање на изборни предмети, теми за проектни активности, учество на семинари, конференции, проекти, студентска размена или меѓународни проекти.

Упис на
додипломски студии

Кандидатите може да направат упис како редовни или вонредни студенти со самофинансирање на студиите во износ од 1230 евра (за една учебна година) во денарска противвредност.

За можните попусти кликнете овде.

Документи за упис

на додипломски студии
  •   Диплома за положена државна или меѓународна матура
  • Свидетелства од сите 4 години
  • Копија од извод од матична книга на родените
  • Копија од државјанство
  • 4 мали фотографии во боја

Упис на
последипломски студии

Кандидатите може да направат упис како редовни или вонредни студенти со самофинансирање на студиите во износ од 1530 евра (за една учебна година) во денарска противвредност.

За можните попусти кликнете овде.

Документи за упис

на последипломски студии
  •   Диплома за завршен прв циклус на студии
  • Уверение за положени испити
  • Копија од извод од матична книга на родените
  • Лична карта (на увид)
  • 4 мали фотографии во боја

Постави
прашање

CAPTCHA image