Број на студенти

Уписи со настава на македонски јазик

 Факултет за економија и организација на претприемништвото (едногодишни студии)
 • Менаџмент на човечки ресурси во мали и средни претпријатија –35 студенти 
 • Маркетинг менаџмент – 35 студенти

Факултет за психологија (едногодишни студии)

 • Психологија во социјалната заштита – 20 студенти
 • Клиничка и советодавна психологија – 20 студенти

Факултет за психологија (двегодишни студии)

 • Психологија во социјалната заштита – 20 студенти
 • Клиничка и советодавна психологија – 20 студенти

Факултет за безбедносно инженерство (едногодишни студии)

 • Безбедност при работа – 25 студенти
 • Безбедност од пожар – 25 студенти

Факултет за безбедносно инженерство (двегодишни студии)

 • Безбедност при работа – 25 студенти
 • Безбедност од пожар – 25 студенти

Уписи со настава на англиски јазик

Факултет за економија и организација на претприемништвото (едогодишни студии)

 • Менаџмент на човечки ресурси во мали и средни претпријатија –35 студенти
 • Маркетинг менаџмент – 35 студенти

Факултет за психологија (едногодишни и двегодишни студии)

 • Психологија на социјална заштита – 20 студенти
 • Клиничка и советодавна психологија – 20 студенти

Факултет за безбедносно инженерство (едногодишни и двегодишни студии)

 • Безбедност при работа – 25 студенти
 • Безбедност од пожар – 25 студенти