Факултети и број на студенти


Уписи со настава на македонски јазик


Подолу е дадена листата на отворени места за упис во академската 2019/20 година за настава на македонски и англиски јазик на последипломските студии нашите факултети. Подолу е дадена листата на факултети и отворените места на секој од нив.

Уписи со настава на англиски јазик


Во академската 2019/20 година за настава на англиски јазик на последипломските студии имаме отворени вкупно 520 места на сите 5 факултети. Подолу е дадена листата на факултети и отворените места на секој од нив.

 Факултет за економија и организација на претприемништвото (едногодишни студии)