Број на студенти
за студии со настава на македонски јазик

Факултет за економија и организација на претприемништвото (едногодишни студии)

 • Менаџмент на човечки ресурси во мали и средни претпријатија – 35 студенти
 • Маркетинг менаџмент – 35 студенти

Факултет за психологија (едногодишни студии)

 • Психологија во социјалната заштита – 25 студенти
 • Клиничка и советодавна психологија – 25 студенти

Факултет за психологија (двегодишни студии)

 • Психологија во социјалната заштита – 25 студенти
 • Клиничка и советодавна психологија – 25 студенти

Факултет за технички науки и информатика (двегодишни студии)

 • Безбедност при работа – 25 студенти
 • Управување со отпад – 40 студенти
 • Компјутерски системи и мрежи – 25 студенти
 • Софтверски технологии – 25 студенти

Факултет за правни науки (едногодишни студии)

 • Административно право и јавна администрација – 30 студенти
 • Граѓанско право – 30 студенти
 • Казнено право – 35 студенти
 • Меѓународно право и меѓународни односи – 30 студенти
 • Деловно право – 25 студенти

Број на студенти
за студии со настава на англиски јазик

На студиските програми на факултетите за настава на англиски јазик ќе се запишат:

Факултет за економија и организација на претприемништвото (едногодишни студии)

 • Менаџмент на човечки ресурси во мали и средни претпријатија – 10 студенти
 • Маркетинг менаџмент – 10 студенти

Факултет за психологија (едногодишни студии)

 • Психологија во социјалната заштита – 10 студенти
 • Клиничка и советодавна психологија – 10 студенти

Факултет за психологија (двегодишни студии)

 • Психологија во социјалната заштита – 10 студенти
 • Клиничка и советодавна психологија – 10 студенти

Факултет за технички науки и информатика (двегодишни студии)

 • Безбедност при работа – 10 студенти
 • Компјутерски системи и мрежи – 10 студенти
 • Софтверски технологии – 10 студенти
 • Управување со отпад – 10 студенти

Факултет за правни науки (едногодишни студии)

 • Административно право и јавна администрација – 10 студенти
 • Граѓанско право – 10 студенти
 • Казнено право – 10 студенти
 • Меѓународно право и меѓународни односи – 10 студенти
 • Деловно право – 10 студенти

Постави
прашање

CAPTCHA image