Факултети и број на студенти


Уписи со настава на македонски јазик


Подолу е дадена листата на отворени места за упис во академската 2020/21 година за настава на македонски и англиски јазик на последипломските студии нашите факултети. Подолу е дадена листата на факултети и отворените места на секој од нив.

Факултет за психологија (едногодишни студии)

Факултет за психологија (двегодишни студии)

Факултет за информатика (едногодишни студии)

Факултет за информатика (двегодишни студии)

Факултет за безбедносно инженерство (двегодишни студии)

Факултет за правни науки (едногодишни студии)


Уписи со настава на англиски јазик


Во академската 2020/21 година за настава на англиски јазик на последипломските студии имаме отворени вкупно 520 места на сите 5 факултети. Подолу е дадена листата на факултети и отворените места на секој од нив.

 Факултет за економија и организација на претприемништвото (едногодишни студии)