Број на студенти

Уписи со настава на македонски јазик

 Факултет за економија и организација на претприемништвото (едногодишни студии)
 • Менаџмент на човечки ресурси во мали и средни претпријатија –35 студенти 
 • Маркетинг менаџмент – 35 студенти

Факултет за психологија (едногодишни студии)

 • Психологија во социјалната заштита – 20 студенти
 • Клиничка и советодавна психологија – 20 студенти

Факултет за психологија (двегодишни студии)

 • Психологија во социјалната заштита – 20 студенти
 • Клиничка и советодавна психологија – 20 студенти

Факултет за информатика (едногодишни студии)

 • Компјутерски системи и мрежи – 30 студенти
 • Софтверски технологии – 30 студенти

Факултет за информатика (двегодишни студии)

 • Компјутерски системи и мрежи – 30 студенти
 • Софтверски технологии – 30 студенти

Факултет за безбедносно инженерство (едногодишни студии)

 • Безбедност при работа – 25 студенти
 • Безбедност од пожар – 25 студенти

Факултет за безбедносно инженерство (двегодишни студии)

 • Безбедност при работа – 25 студенти
 • Безбедност од пожар – 25 студенти

Факултет за правни науки (едногодишни студии)

 • Административно право и јавна администрација – 30 студенти
 • Граѓанско право – 30 студенти
 • Казнено право – 30 студенти
 • Меѓународно право, право на ЕУ и диппломатија – 30 студенти
 • Финансии и деловно право – 30 студенти

Уписи со настава на англиски јазик

Факултет за економија и организација на претприемништвото (едогодишни студии)

 • Менаџмент на човечки ресурси во мали и средни претпријатија –35 студенти
 • Маркетинг менаџмент – 35 студенти

Факултет за психологија (едногодишни и двегодишни студии)

 • Психологија на социјална заштита – 20 студенти
 • Клиничка и советодавна психологија – 20 студенти

Факултетот за информатика (едногодишни и двегодишни студии)

 • Компјутерски системи и мрежи – 30 студенти
 • Софтверски технологии – 30 студенти

Факултет за безбедносно инженерство (едногодишни и двегодишни студии)

 • Безбедност при работа – 25 студенти
 • Безбедност од пожар – 25 студенти

Факултетот за правни науки (едногодишни студии)

 • Административно право и јавна администрација – 30 студенти
 • Граѓанско право – 30 студенти
 • Казнено право – 30 студенти
 • Меѓународно право, право на ЕУ и диппломатија – 30 студенти
 • Финансии и деловно право – 30 студенти