Уписи со настава на македонски јазик


Подолу е дадена листата на отворени места за упис во академската 2023/24 година за настава на македонски и англиски јазик на последипломските студии нашите факултети.

Факултет за психологија (едногодишни студии)

Факултет за психологија (двегодишни студии)

Факултет за информатика (едногодишни студии)

Факултет за информатика (двегодишни студии)

Факултет за безбедносно инженерство (двегодишни студии)

Факултет за правни науки (едногодишни студии)


Уписи со настава на англиски јазик


На студиските програми на факултетите за настава на англиски јазик ќе се запишат:

Факултет за економија и организација на претприемништвото (едногодишни студии)

Факултет за психологија (едногодишни студии)

Факултет за психологија (двегодишни студии)

Факултет за информатика (едногодишни студии)

Факултет за информатика (двегодишнии студии)

Факултет за безбедносно инженерство (двегодишни студии)

Факултет за правни науки (едногодишни студии)