Услови за упис

Право на запишување на втор циклус на студии имаат кандидатите со завршен прв циклус на студии со добиени 240 ЕКТС (четиригодишни студии) и 180 ЕКТС (тригодишни студии). Освен завршен прв циклус на студии, потребно е кандидатите активно да користат англиски јазик.

Поради органичените места, во апликациите кандидатите мора да достават исто така:

  • сертификат за познавање на англиски јазик
  • кратко мотивационо писмо

Рокови за упис

Пријавувањето и доставувањето на документи за упис на програмата „Бизнис и организација“ од Универзитетот во Љубљана, Економски факултет, ќе се врши во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет Свети Николе во периодот од 05.05.2018 до 30.09.2018 година.

Предавањата започнуваат во октомври 2018.


https://www.facebook.com/slavjanskiuniverzitet/videos/2057805324230203/