Наставен кадар

Декан

проф. д-р Шекеринка Ивановска

Декан на Факултетот за економија и организација на претприемништвото


Предмети:

Свети Николе:

– Вовед во бизнис
– Економска математика
– Економска географија
– Претприемништво
– Менаџерска економија
– Финансиски пазари
– Формирање на цени
– Меѓународен менаџмент
– Организациски дизајн и промени
– Политика на цени

Битола:

– Деловни системи
– Претприемачки менаџмент
– Вовед во бизнис
– Економска математика
– Економска географија
– Претприемништво
– Менаџерска економија
– Финансиски пазари
– Формирање на цени
– Меѓународен менаџмент
– Организациски дизајн и промени
– Политика на цени

проф. д-р Јордан Ѓорчев


Предмети:

Свети Николе:

– Економска теорија

Битола:

– Економска теорија

проф. д-р Менде Солунчевски


Предмети:

Битола:

– Основи на менаџмент

проф. д-р Стевчо Димески


Предмети:

Свети Николе:

– Банкарски работење
– Банкарски менаџмент

Битола:

– Банкарско работење
– Банкарски менаџмент

проф. д-р Јулија Атанасовска


Предмети:

Свети Николе:

– Микроекономија
– Монетарна економија
– Основи на економија
– Историја на Русија и Македонија
– Развој на економската мисла
– Макроекономија

Битола:

– Микроекономија
– Монетарна економија
– Основи на економија
– Историја на Русија и Македонија
– Развој на економската мисла
– Макроекономија

м-р Вангелица Гаврилова


Предмети:

Свети Николе:

– Психологија на бизнис

Битола:

– Психологија на бизнис

доц. д-р Јагода Митревска


Предмети:

Свети Николе:

– Политикологија

Битола:

– Политикологија
– Филозофија

проф. д-р Лидија Ѓошевска


Предмети:

Битола:

– Деловно комуницирање
– Економска математика
– Сметководствена пресметка
– Сметководствена контрола и ревизија

м-р Зоран Панов


Предмети:

Свети Николе:

– Руски Јазик 1
– Руски јазик 2

проф. д-р Јулијана Силјановска


Предмети:

Свети Николе:

– Однесување на потрошувачи
– Маркетинг логистика

Битола:

– Кризен менаџмент
– Менаџмент на човечки ресурси
– Оперативен менаџмент
– Стратегиски менаџмент
– Однесување на потрошувачи
– Маркетинг логистика

м-р Марија Гроздановска


Предмети:

Свети Николе:

– Трговско право
– Основи на право
– Деловно право
– Економско право

Битола:

– Трговско право
– Основи на право
– Деловно право
– Економско право

проф. д-р Александар Петровски


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на информатика
– Информатички технологии
– Информациони системи

Битола:

– Основи на информатика
– Информатички технологии
– Информациони системи

проф. д-р Ленче Петреска


Предмети:

Свети Николе:

– Принципи на маркетинг
– Деловно претпријатие
– Маркетинг политика на цени
– Основи на маркетинг
– Меѓународна трговија
– Девизен систем
– Маркетинг менаџмент
– Теорија на маркетинг
– Политика на производ и промоција

Битола:

– Принципи на маркетинг
– Маркетинг политика на цени
– Меѓународна трговија
– Деловно претпријатие
– Основи на маркетинг
– Маркетинг менаџмент
– Теорија на маркетинг
– Политика на производ и промоција

проф. д-р Павлина Стојанова


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на сметководство
– Принципи на сметководство
– Финансиско сметководство
– Сметководствена контола и ревизија
– Даночен систем
– Инвестиции
– Фнансии и кредит
– Сметководствена пресметка
– Корпоративно управување
– Методологија на научно истражувачка работа
– Корпоративни финансии

Битола:
– Основи на сметководство
– Принципи на сметководство
– Финансиско сметководство
– Инвестиции
– Корпоративно управување
– Методологија на научно истражувачка работа
– Корпоративни финансии

проф.д-р Даниела Тошева


Предмети:

Свети николе:

– Славјанство
– Деловна етика
– Филозофија
– Логика

Битола:

– Славјанство
– Деловна етика
– Логика

доц. д-р Трајанка Макеревска


Предмети:

Битола:

– Даночен систем
– Сметководствена контрола и ревизија
– Јавни финансии
– Финансии и кредит
– Сметководствена пресметка

доц. д-р Катерина Видова


Предмети:

Свети Николе:

– Англиски 1
– Англиски 2

Битола:

– Англиски 1
– Англиски 2

доц. д-р Габриела Крстевска


Предмети:

Свети Николе:

– Организациско однесување
– Инвестиционен менаџмент
– Основи на осигурување и ризик
– Оперативен менаџмент

Битола:

– Организациско однесување
– Инвестиционен менаџмент
– Основи на осигурување и ризик
– Оперативен менаџмент

доц. д-р Љупчо Вчков


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на менаџмент
– Кризен менаџмент
– Менаџмент на човечки ресурси
– Стратегиски менаџмент
– Организациски менаџмент

Битола:

– Организациски менаџмент

доц. д-р Ѓоко Стрезовски


Предмети:

Битола:

– Менаџмент на природни ресурси

доц. д-р Снежана Малцов


Предмети:

Свети Николе:

– Менаџмент на природни ресурси

проф. д-р Емилија Стевановска


Предмети:

Свети Николе:

– Меѓународни пазари на труд
– Економија на јавен сектор

Битола:

– Меѓународни пазари на труд
– Економија на јавен сектор

проф. д-р Марија Јанкуловска


Предмети:

Свети Николе:

– Стратегиски менаџмент на човечки ресурси

Битола:

– Стратегиски менаџмент на човечки ресурси

асс. м-р Мартин Ѓорѓиев


Предмети:

Свети Николе:

– Маркетинг политика на цени
– Меѓународна трговија
– Формирање на цени

Битола:

– Маркетинг политика на цени
– Меѓународна трговија
– Формирање на цени

проф. д-р Самоил Малчевски


Предмети:

Свети Николе:

– Математика за бизнис
– Статистика
– Статистичка математика
– Проектен менаџмент

Битола:

– Математика за бизнис
– Статистика
– Проектен менаџмент
– Методологија на научно истражувачка работа

доц. д-р Горанчо Јакимов


Предмети:

Свети Николе:

– Историја на Русија и Македонија

Битола:

– Историја на Русија и Македонија

проф. д-р Никола Поповски


Предмети:

Свети Николе:

– Јавни финансии
– Вреднување на трудот

Битола:

– Вреднување на трудот

доц. д-р Драган Ѓурчески


Предмети:

Свети Николе:

– Деловно комуницирање

Битола:

– Деловно комуницирање


CAPTCHA
Please wait...