Наставен кадар

Декан

проф. д-р Шекеринка Ивановска

Декан на Факултетот за економија и организација на претприемништвото


Предмети:

Свети Николе:

– Економска математика
– Економска географија
– Финансиски пазари
– Претприемачки менаџмент
– Формирање на цени
– Меѓународен менаџмент
– Менаџмент на малиот бизнис

Битола:

– Економска географија
– Електронски бизнис

проф.д-р Јордан Ѓорчев


Предмети:

Свети Николе:

– Деловна етика
– Психологија на бизнис
– Економска теорија

Битола:

– Деловна етика
– Психологија на бизнис
– Економска теорија

д-р Менде Солунчевски


Предмети:

Битола:

– Основи на менаџмент

д-р Стевче Димески


Предмети:

Свети Николе:

– Банкарски работење
– Банкарски менаџмент

Битола:

– Банкарско работење
– Банкарски менаџмент

проф. д-р Јулија Атанасовска


Предмети:

Свети Николе:

– Микроекономија
– Монетарна економија
– Основи на економија
– Историја на Русија и Македонија
– Развој на економската мисла
– Макроекономија

Битола:

– Микроекономија
– Монетарна економија
– Основи на економија
– Историја на Русија и Македонија
– Развој на економската мисла
– Макроекономија

д-р Вангелица Гаврилова


Предмети:

Свети Николе:

– Психологија на бизнис

Битола:

– Психологија на бизнис

д-р Јагода Митревска


Предмети:

Битола:

– Политикологија

проф. д-р Лидија Ѓошевска


Предмети:

Битола:

– Деловно комуницирање
– Економска математика
– Сметководствена пресметка
– Сметководствена контрола и ревизија

м-р Зоран Панов


Предмети:

Свети Николе:

– Руски Јазик 1
– Руски јазик 2

Маргарита Беќирова


Предмети:

Битола:

– Руски Јазик 1
– Руски јазик 2

проф. д-р Јулијана Силјановска


Предмети:

Свети Николе:

– Однесување на потрошувачи
– Маркетинг логистика
– Основи на осигурување и ризик
– Проектен менаџмент

Битола:

– Кризен менаџмент
– Менаџмент на човечки ресурси
– Оперативен менаџмент
– Однесување на потрошувачи
– Маркетинг логистика
– Стратегиски менаџмент
– Вреднување на трудот
– Основи на осигурување и ризик
– Проектен менаџмент

м-р Марија Гроздановска


Предмети:

Свети Николе:

– Трговско право
– Основи на право
– Деловно право
– Економско право

Битола:

– Трговско право
– Основи на право
– Деловно право
– Економско право

проф. д-р Александар Петровски


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на информатика
– Информатички технологии
– Информациони системи

Битола:

– Основи на информатика
– Информатички технологии
– Информациони системи

проф. д-р Ленче Петреска


Предмети:

Свети Николе:

– Принципи на маркетинг
– Маркетинг политика на цени
– Меѓународна трговија
– Девизен систем на работење
– Основи на маркетинг
– Деловно претпријатие
– Теорија на маркетинг
– Маркетинг менаџмент
– Маркетинг на производ и промоција

Битола:

– Принципи на маркетинг
– Маркетинг политика на цени
– Меѓународна трговија
– Девизен систем на работење
– Основи на маркетинг
– Теорија на маркетинг
– Маркетинг менаџмент
– Маркетинг на производ и промоција

проф. д-р Павлина Стојанова


Предмети:

Свети Николе:

– Принципи на сметководство
– Финансиско сметководство
– Корпоративно управување
– Методологија на научно истражувачка работа
– Корпоративни финансии
– Основи на сметководство
– Сметководствена контола и ревизија
– Даночен систем
– Фнансии и кредит
– Сметководствена пресметка

Битола:

– Корпоративни финансии

проф.д-р Даниела Тошева


Предмети:

Свети николе:
– Славјанство
– Деловна етика
– Филозофија
– Логика

Битола:
– Славјанство
– Деловна етика
– Логика

доц.д-р Трајанка Макеревска


Предмети:

Битола:

– Принципи на сметководство
– Сметководствена контрола и ревизија
– Корпоративно управување
– Основи на сметководство
– Деловно претпријатие
– Даночен систем
– Финансии и кредит
– Сметководствена пресметка

доц.д-р Катерина Видова


Предмети:

Свети Николе:

– Англиски 1
– Англиски 2

Битола:

– Англиски 1
– Англиски 2

доц. д-р Габриела Крстевска


Предмети:

Свети Николе:

– Организациско однесување
– Инвестиционен менаџмент
– Основи на осигурување и ризик
– Оперативен менаџмент

Битола:

– Произвдоствен менаџмент
– Инвестиционен менаџмент
– Организациско однесување
– Основи на осигурување и ризик
– Политика на производ и промоција
– Стратегиски менаџмент на човечки ресурси

Доц.д-р Љупчо Вчков


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на менаџмент
– Кризен менаџмент
– Менаџмент на човечки ресурси
– Стратегиски менаџмент
– Организациски менаџмент
– Менаџирање со персонал

Доц.д-р Дејан Крстевски


Предмети:

Свети Николе:

– Производтсвен менаџмент
– Електорнски бизнис

Битола:

– Политика на цени
– Организациски менаџмент

доц. д-р Ѓоко Стрезовски


Предмети:

Битола:

– Менаџмент на природни ресурси

доц. д-р Снежана Малцов


Предмети:

Свети Николе:

– Менаџмент на природни ресурси

д-р Емилија Стевановска


Предмети:

Свети Николе:

– Меѓународни пазари на труд
– Економија на јавен сектор

д-р Марија Јанкуловска


Предмети:

Свети Николе:

– Стратегиски менаџмент на човечки ресурси

асс. м-р Мартин Ѓорѓиев


Предмети:

Свети Николе:

– Маркетинг политика на цени
– Меѓународна трговија
– Формирање на цени

Битола:

– Маркетинг политика на цени
– Меѓународна трговија
– Формирање на цени

д-р Самоил Малчевски


Предмети:

Свети Николе:

– Математика за бизнис
– Статистика
– Проектен менаџмент

Битола:

– Математика за бизнис
– Статистика
– Проектен менаџмент
– Методологија на научно истражувачка работа

д-р Горанчо Јакимов


Предмети:

Свети Николе:

– Историја на Русија и Македонија

Битола:

– Историја на Русија и Македонија

д-р НиколаПоповски


Предмети:

Свети Николе:

– Јавни финансии

д-р Драган Ѓурчески


Предмети:

Свети Николе:

– Деловно комуницирање


CAPTCHA
Please wait...