Наставен кадар

Декан

проф. д-р Габриела Крстевска

Декан на Факултетот за економија и организација на претприемништвото


Предмети:

Свети Николе:

– Организациско однесување
– Деловно планирање
– Оперативен менаџмент
– Менаџмент на промени
– Инвестиционен менаџмент
– Стратегиски менаџмент на човечки ресурси
– Организациски дизајн и промени

Битола:

– Организациско однесување
– Деловно планирање
– Оперативен менаџмент
– Менаџмент на промени
– Инвестиционен менаџмент
– Стратегиски менаџмент на човечки ресурси
– Организациски дизајн и промени

доц. д-р Јулиа Атанасовска


Предмети:

Свети Николе:

– Микроекономија
– Макроекономија
– Монетарна економија
– Меѓународни економски односи
– Меѓународен менаџмент
– Руски јазик 1
– Руски јазик 2

Битола:

– Микроекономија
– Макроекономија
– Монетарна економија
– Меѓународни економски односи
– Меѓународен менаџмент
– Руски јазик 1
– Руски јазик 2

проф. д-р Ленче Петреска


Предмети:

Свети Николе:

– Принципи на маркетинг
– Маркетинг политика на цени
– Банкарски маркетинг
– Стратегиски маркетинг
– Меѓународна трговија
– Теорија на маркетинг
– Маркетинг менаџмент
– Политика на цени
– Политика на производ и промоција

Битола:

– Принципи на маркетинг
– Маркетинг политика на цени
– Банкарски маркетинг
– Стратегиски маркетинг
– Меѓународна трговија
– Теорија на маркетинг
– Маркетинг менаџмент
– Политика на производ и промоција

проф. д-р Павлина Стојанова


Предмети:

Свети Николе:

– Принципи на сметководство
– Финансиско сметководство
– Анализа на ФИН извештаи
– Ревизија
– Инвестиции
– Сметководство на деловен менаџмент
– Корпоративно однесување
– Методологија на научно-истражувачка работа
– Корпоративни финансии

Битола:

– Принципи на сметководство
– Финансиско сметководство
– Анализа на ФИН извештаи
– Ревизија
– Инвестиции
– Сметководство на деловен менаџмент
– Корпоративно однесување
– Методологија на научно-истражувачка работа

проф. д-р Самоил Малчески


Предмети:

Свети Николе:

– Математика за бизнис
– Статистика
– Управување со ризици
– Претприемништво
– Менаџмент на мал бизнис

Битола:

– Математика за бизнис
– Статистика
– Управување со ризици
– Претприемништво
– Менаџмент на мал бизнис

проф. д-р Никола Поповски


Предмети:

Свети Николе:

– Финансиски менаџмент
– Портфолио менаџмент
– Јавни финансии
– Хартии од вредност
– Е-бизнис
– Економија на јавен сектор

Битола:

– Финансиски менаџмент
– Портфолио менаџмент
– Јавни финансии
– Хартии од вредност
– Е-бизнис
– Економија на јавен сектор

доц. д-р Љупчо Вчков


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на менаџмент
– Менаџмент на човечки ресурси
– Стратегиски менаџмент
– Организациски менаџмент

доц. д-р Трајанка Макеревска


Предмети:

Свети Николе:

– Менаџерска економија
– Финансиски пазари и институции
– Банкарство
– Корпоративни финансии
– Меѓународни финансии
– Девизен систем

Битола:

– Менаџерска економија
– Финансиски пазари и институции
– Банкарство
– Корпоративни финансии
– Меѓународни финансии
– Девизен систем

проф. д-р Јордан Ѓорчев


Предмети:

Свети Николе:

– Деловна етика
– Логистика

Битола:

проф. д-р Јулијана Силјановска


Предмети:

Свети Николе:

– Оперативен менаџмент
– Меѓународен менаџмент
– Однесување на потрошувачи
– Маркетинг логистика
– Оперативен менаџмент

Битола:

– Менаџмент на човечки ресурси
– Проектен менаџмент
– Стратегиски менаџмент
– Меѓународен менаџмент
– Оперативен менаџмент
– Однесување на потрошувачи
– Политика на цени
– Маркетинг логистика

проф. д-р Стевче Димески


Предмети:

Свети Николе:

– Банкарски менаџмент
– Банкарство

Битола:

– Банкарски менаџмент
– Банкарство

вонр. д-р Снежана Малцов


Предмети:

Свети Николе:

– Вовед во бизнис

доц. д-р Катерина Видова


Предмети:

Свети Николе:

– Англиски јазик 1
– Англиски јазик 2

Битола:

– Англиски јазик 1
– Англиски јазик 2

проф. д-р Марија Гроздановска


Предмети:

Свети Николе:

– Трговско право

Битола:

– Трговско право

проф. д-р Александар Петровски


Предмети:

Свети Николе:

– Информациони системи

Битола:

– Информациони системи

проф. д-р Менде Солунчевски


Предмети:

Битола:

– Основи на менаџмент

доц. д-р Лидија Ѓошевска


Предмети:

Битола:

– Деловно комуницирање

доц. д-р Ѓоко Стрезовски


Предмети:

Битола:

– Вовед во бизнис

доц. д-р Драган Ѓурчески


Предмети:

Свети Николе:

– Деловно комуницирање

доц. д-р Дејан Крстевски


Предмети:

Свети Николе:

– Проектен менаџмент
– Портфолио менаџмент

Битола:

– Портфолио менаџмент

проф. д-р Димитар Анастасовски


Предмети:

Свети Николе:

– Осигурување
– Кризен менаџмент

Битола:

– Осигурување
– Кризен менаџмент


CAPTCHA image