Наставен кадар

Декан

проф. д-р Шекеринка Ивановска

Декан на Факултетот за економија и организација на претприемништвото


Предмети:

Свети Николе:

– Економска математика
– Економска Географија
– Формирање на цени
– Електронски бизнис

Битола:

– Економска Географија
– Електронски бизнис

проф. д-р Душан Николовски


Предмети:

Свети Николе:

– Проект менаџмент
– Инвестиционен менаџмент
– Менаџмент на природни ресурси
– Инвестиции

Битола:

– Производствен менаџмент
– Проект менаџмент
– Инвестиционен менаџмент
– Инвестиции

д-р Менде Солунчевски


Предмети:

Битола:

– Основи на менаџмент

д-р Стевче Димески


Предмети:

Свети Николе:

– Финансов менаџмент
– Банкарски менаџмент

Битола:

– Финансов менаџмент
– Финансии и кредит
– Банкарски менаџмент

проф. д-р Јулија Атанасова


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на економија
– Историја на Русија и Македонија

Битола:

– Основи на економија
– Историја на Русија и Македонија

проф. д-р Александар Гроздановски


Предмети:

Свети Николе:

– Статистичка математика

Битола:

– Статистичка математика

д-р Вангелица Гаврилова


Предмети:

Свети Николе:

– Психологија на бизнис

Битола:

– Психологија на бизнис

д-р Јагода Митревска


Предмети:

Битола:

– Политикологија

д-р Марија Димовска


Предмети:

Битола:

– Менаџмент на човечки ресурси

проф. д-р Лидија Ѓошевска


Предмети:

Битола:

– Економска математика
– Сметководствена пресметка

м-р Зоран Панов


Предмети:

Свети Николе:

– Руски Јазик 1
– Руски јазик 2

Маргарита Беќирова


Предмети:

Битола:

– Руски Јазик 1
– Руски јазик 2

проф. д-р Јулијана Силјановска


Предмети:

Битола:

– Менаџмент на природни ресурси
– Формирање на цени

м-р Марија Гроздановска


Предмети:

Битола:

– Деловно право
– Економско право

М-р Сашка Делова


Предмети:

Битола:

– Англиски јазик
– Англиски јазик 1

проф. д-р Александар Петровски


Предмети:

Свети Николе:

– Информатички технологии
– Информатички системи
– Основи на информатика

Битола:

– Информатички технологии
– Информатички системи
– Основи на информатика

проф. д-р Јорданка Галева


Предмети:

Свети Николе:

– Деловно право
– Економско право
– Политикологија

Битола:

– Економско право

проф. д-р Ленче Петреска


Предмети:

Свети Николе:

– Меѓународна трговија

Битола:

– Меѓународна трговија

проф. д-р Љупчо В’чков


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на менаџмент
– Менаџмент за човечки ресурси

проф. д-р Нина Коваљ


Предмети:

Свети Николе:

– Психологија на бизнис

Битола:

– Психологија на бизнис

проф. д-р Пане Илиев


Предмети:

Свети Николе:

– Производствен менаџмент
– Деловни системи

Битола:

– Производствен менаџмент
– Деловни системи

проф. д-р Павлина Стојанова


Предмети:

Свети Николе:

– Финансии и кредит
– Сметководствена пресметка

м-р Јасмина Пресилска


Предмети:

Битола:

– Англиски јазик 1


CAPTCHA
Please wait...