Наставен кадар

Декан

доц. д-р Габриела Крстевска

Декан на Факултетот за економија и организација на претприемништвото


Предмети:

Свети Николе:

– Организациско однесување
– Деловно планирање
– Осигурување
– Оперативен менаџмент
– Менаџмент на промени

Битола:

– Организациско однесување
– Деловно планирање
– Осигурување
– Оперативен менаџмент
– Менаџмент на промени

проф. д-р Менде Солунчевски


Предмети:

Битола:

– Основи на менаџмент

проф. д-р Стевчо Димески


Предмети:

Свети Николе:

– Банкарски менаџмент

Битола:

– Банкарски менаџмент

доц. д-р Јулиа Атанасовска


Предмети:

Свети Николе:

– Микроекономија
– Макроекономија
– Монетарна економија
– Меѓународни економски односи
– Меѓународен менаџмент

Битола:

– Микроекономија
– Макроекономија
– Монетарна економија
– Меѓународни економски односи
– Меѓународен менаџмент

доц. д-р Лидија Ѓошевска


Предмети:

Битола:

– Деловно комуницирање

м-р Зоран Панов


Предмети:

Свети Николе:

– Руски Јазик 1
– Руски јазик 2

Битола:

– Руски Јазик 1
– Руски јазик 2

проф. д-р Јулијана Силјановска


Предмети:

Свети Николе:

– Оперативен менаџмент
– Кризен менаџмент

Битола:

– Кризен менаџмент
– Менаџмент на човечки ресурси
– Проектен менаџмент
– Стратегиски менаџмент
– Оперативен менаџмент

доц. д-р Марија Гроздановска


Предмети:

Свети Николе:

– Трговско право

Битола:

– Трговско право

проф. д-р Александар Петровски


Предмети:

Свети Николе:

– Информациони системи

Битола:

– Информациони системи

проф. д-р Ленче Петреска


Предмети:

Свети Николе:

– Принципи на маркетинг
– Маркетинг политика на цени
– Банкарски маркетинг
– Стратегиски маркетинг
– Меѓународна трговија

Битола:

– Принципи на маркетинг
– Маркетинг политика на цени
– Банкарски маркетинг
– Стратегиски маркетинг
– Меѓународна трговија

проф. д-р Павлина Стојанова


Предмети:

Свети Николе:

– Принципи на сметководство
– Финансиско сметководство
– Анализа на ФИН извештаи
– Ревизија
– Инвестиции
– Сметководство на деловен менаџмент

Битола:

– Принципи на сметководство
– Финансиско сметководство
– Анализа на ФИН извештаи
– Ревизија
– Инвестиции
– Сметководство на деловен менаџмент

доц. д-р Трајанка Макеревска


Предмети:

Свети Николе:

– Менаџерска економија
– Финансиски пазари и институции
– Банкарство
– Корпоративни финансии
– Меѓународни финансии
– Девизен систем

Битола:

– Менаџерска економија
– Финансиски пазари и институции
– Банкарство
– Корпоративни финансии
– Меѓународни финансии
– Девизен систем

доц. д-р Катерина Видова


Предмети:

Свети Николе:

– Англиски јазик 1
– Англиски јазик 2

Битола:

– Англиски јазик 1
– Англиски јазик 2

доц. д-р Љупчо Вчков


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на менаџмент
– Менаџмент на човечки ресурси
– Стратегиски менаџмент

доц. д-р Ѓоко Стрезовски


Предмети:

Битола:

– Менаџмент на природни ресурси
– Вовед во бизнис

вонр. д-р Снежана Малцов


Предмети:

Свети Николе:

– Менаџмент на природни ресурси
– Вовед во бизнис

асс. м-р Мартин Ѓорѓиев


Предмети:

Свети Николе:

– Вовед во бизнис (асистент)
– Принципи на меркетинг (асистент)
– Менаџерска економија (асистент)
– Стратегиски маркетинг (асистент)

Битола:

– Вовед во бизнис (асистент)
– Принципи на меркетинг (асистент)
– Менаџерска економија (асистент)
– Стратегиски маркетинг (асистент)

проф. д-р Самоил Малчески


Предмети:

Свети Николе:

– Математика за бизнис
– Статистика
– Управување со ризици
– Претприемништво
– Менаџмент на мал бизнис

Битола:

– Математика за бизнис
– Статистика
– Управување со ризици
– Претприемништво
– Менаџмент на мал бизнис

проф. д-р Никола Поповски


Предмети:

Свети Николе:

– Финансиски менаџмент
– Портфолио менаџмент
– Јавни финансии
– Хартии од вредност
– Е-бизнис

Битола:

– Финансиски менаџмент
– Портфолио менаџмент
– Јавни финансии
– Хартии од вредност
– Е-бизнис

доц. д-р Драган Ѓурчески


Предмети:

Свети Николе:

– Деловно комуницирање

проф. д-р Јордан Ѓорчев


Предмети:

Свети Николе:

– Деловна етика
– Логистика

Битола:

– Деловна етика
– Логистика

доц. д-р Вангелица Гаврилова


Предмети:

Свети Николе:

– Психологија на бизнис

Битола:

– Психологија на бизнис


CAPTCHA image