Докторски студии во Велико Трново

Универзитетот од Велико Трново „Св. св. Кирил и Методиј” – Р. Бугарија, распишува КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ НА ДОКТОРСКИ СТУДИИ (трет циклус на студии).

Согласно билатералниот договор потпишан помеѓу Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин” и Универзитетот од Велико Трново, уписот на кандидатите ќе се врши на Славјански Универзитет.

Програмата за докторски студии е менторска. Консултациите со менторот ќе се одржуваат на Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин” во Свети Николе или Битола.