Наставни програми за докторски студии:


ПРОФЕСИОНАЛНА НАСОКА  

ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

1.2. Педагогија Теорија на воспитувањето и дидактика
Специјална педагогија
1.3. Педагогија на наставата по.. Методика на наставата по бугарски јазик и литература

 

Методика на наставата по бугарски јазик и литература
Методика на наставата по странски јазик
Методика на наставата по математика
Методика на наставата по бит и техника
Методика на наставата по ликовна уметност
Методика на наставата по човек и општество, човек и природа, Педагогија на взаемодејствието дете – средина
Методика на наставата по географија
Методика на наставата по музика
Теорија и методика на физичкото воспитување и спортските тренинзи
2.1. Филологија Бугарска литература
Теорија на литературата
Руска литература и литература на народите на Русија
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азија и Австралија
Фолклористика /вкл. Бугарски фолклор, славјански фолклор/
Општо и споредбено познавање на јазици /вкл. и познавање на балканските јазици, структурна лингвистика, применета лингвистика, социолингвистика, психолингвистика, математичка лингвистика, етнолингвистика/
Теорија и практика на преводот
Бугарски јазик
Славјански јазици
Германски јазици
2.2 Историја и археологија Стара историја
Средновековна општа историја
Нова и најнова општа историја
Историја на Бугарија
Археологија (вкл. Нумизматика, епиграфика и палеографија)
2.3. Филозофија Историја на филозофијата
Логика
Филозофија на правото и политиката
2.4. Религија и теологија Теологија
3.1. Социологија, антропологија и науки за културата Етнологија

 

3.2. Психологија Педагошка и развојна психологија
Социјална психологија
Општа психологија
3.3 Политички науки Политикологија
3.4. Социјални дејности

 

Организација и управување надвор од сферата на материјалното производство (Социјални дејности)
3.6 Право Теорија на државата и правото
Уставно право
Административно право и административен процес
Финансово право
Казнено право
Историја на правото
Граѓански процес
Граѓанско и семејно право
Меѓународно право и меѓународни односи
Казнено процесно право
3.7. Администрација и управување Економија и управување (индустрија)

 

3.8. Економија Политичка економија
Сметководствен извештај, контрола и анализа на стопанската дејност
Финансии, паричен обрт, кредит и осигурување (финансии)
4.4. Науки за земјата Социјално – економска географија
Физичка географија и наука за земјописот
4.6. Информатика и компјутерски науки Информатика
8.2. Ликовна уметност Наука за уметноста и ликовна уметност – живопис, фреска и црковни уметности
Наука за уметноста и ликовна уметност – графика, графички дизајн и визуелни комуникации, цртање и скулптура