Декан

Shekerinka

проф. д-р Шеќеринка Ивановска, декан

Почитувани студенти,

Во конципирањето на Факултетот за економија и организација на претприемништвото користени се сознанија на факултетите од развиените земји и искуствата стекнати низ долгогодишно постоење на факултетите во нашата земја. Предметната програма осигурува знаење за успешно извршување на работи во сите деловни функции на организациите во производството, прометот, маркетингот, сметководството, финансиите, развојот и истражувањето.

Факултетот нуди современи студиски програми, дизајнирани според законот за високото образование, европските стандарди и светските трендови на високото образование. Постои солиден сооднос меѓу општо-теориските научни дисциплини и стручните дисциплини кои овозможуваат самостоен избор во стручното профилирање преку задолжителни и изборни предмети. Потребите од кадри и профилот што се формира преку студиските програми на Факултетот за економија и организација на претприемништво денес се во пораст во Република Северна Македонија. Конституирањето на државата како самостојна и демократска и апсорпциската моќ на пазарниот економски систем овозможуваат доближување и комуникација со економските системи на развиените земји што ги оправдуваат потребите од овие образовни профили.

Теоретското знаење добиено преку наставата е применливо единствено доколку поседувате вештини и компетенции кои можат да се стекнат само преку практична работа во задолжителните летни програми што на студентите од овој факултет им овозможува уникатна комбинација на знаење и искуство.

Факултетот развива и плодна меѓународна соработка со странски факултети, универзитети и други научни институции, како и дипломатски претставници во и надвор од земјата.

Во извршувањето на сопствената дејност, Факултетот за eкономија и организација на претприемништво, меѓу останатите ги почитува следниве вредности:

  • висок квалитет во наставата и истражувачките активности;
  • постојано иновирање на наставниот план и предметните програми;
  • следење на промените и потребите на приватниот и јавниот сектор и
  • почитување на високи етички норми.

 Заедно кон иднината!


CAPTCHA image