Зошто да студирате
правни науки?

Добра основа за многу кариери
Добра основа за многу кариери
Read More
„Со студии во областа на правните науки можете да работите како адвокат, судија, правен советник, или во јавната администрација, меѓународни организации и многу други области. “
Учење преку примери
Учење преку примери
Read More
„Учењето преку примери е еден од најефективните методи за студирање право. Со тоа, студентите ги учат сложените правни концепти и принципи преку реални случаи и ситуации.“
Критичко размислување
Критичко размислување
Read More
„Студирањето право ја развива способноста за критичко размислување, анализа и решавање на сложени правни проблеми.“
Благородна професија
Благородна професија
Read More
„Правниците во својата работа имаат уникатна можност да ги штитат правата и слободите на поединците, да се борат против неправдата и да промовираат правичност.“

Обраќање
од деканот

ivan-efremovski

Проф. д-р Иван Ефремовски
декан

Факултет за правни науки

Квалитетно образование во современи услови и реализирано по најновите студиски програми.

Додипломски студии
четиригодишни

Нашиот факултет една студиска програма на додипломските студии. Студиите се со времетраење од четири години. 

Последипломски студии
едногодишни

Нашиот факултет нуди пет студиски програми на последипломските студии. Студиите се со времетраење од една година. 

Предавања
и испити

Организација на семестри

Студиската година започнува на 1 октомври, а завршува на 30 септември следната година и се дели на два семестри: зимски и летен.

Предавања

Студентите од секоја студиска програма вообичаено имаат предавања 2 до 3 дена во текот на една седмица, што е практично и за оние студенти кои патуваат.

Испити

Во текот на една академска година има 6 испитни сесии од кои три се редовни (јануари, јуни, септември), а три вонредни (април, октомври, ноември).

Практична работа

Во текот на летото студентите имаат самостојна практична работа и избираат компанија или организација каде ќе ја вршат истата.

Електронска и бесплатна литература

Литературата за голем дел од предметите е достапна на E-учење и е бесплатна. Пристап до Е-учење имаат само нашите студенти и станува збор за литература која е подготвена само за нив.

Оригинален систем
на активно менторство

Модел на менторство

На почетокот на годината нашиот Центар за кариера доделува ментор за секој студент кој е постојано на располагање за сите прашања на студентите.

Постојано подобрување

Моделот на активно менторство секојдневно се усовршува и останува фокусиран на идејата за мотивирање на студентите да ги остваруваат своите амбиции.

Побрзо до целта

Со системот на активно менторство студентите можат да ги оформат и постигнат своите цели побрзо и поефективно отколку да работат сами.

Ваш личен советник

Менторот Ви дава совети за избирање на изборни предмети, теми за проектни активности, учество на семинари, конференции, проекти, студентска размена или меѓународни проекти.

Упис на
додипломски студии

Кандидатите може да направат упис како редовни или вонредни студенти со самофинансирање на студиите во износ од 1230 евра (за една учебна година) во денарска противвредност.

За можните попусти кликнете овде.

Документи за упис

на додипломски студии
  •   Диплома за положена државна или меѓународна матура
  • Свидетелства од сите 4 години
  • Копија од извод од матична книга на родените
  • Копија од државјанство
  • 4 мали фотографии во боја

Упис на
последипломски студии

Кандидатите може да направат упис како редовни или вонредни студенти со самофинансирање на студиите во износ од 1530 евра (за една учебна година) во денарска противвредност.

За можните попусти кликнете овде.

Документи за упис

на последипломски студии
  •   Диплома за завршен прв циклус на студии
  • Уверение за положени испити
  • Копија од извод од матична книга на родените
  • Лична карта (на увид)
  • 4 мали фотографии во боја

Постави
прашање

CAPTCHA image