Студиска програма
Правни студии

pravni-studii-msu-2024 (Small)

Четиригодишни студии

Име на студиската програма: Правни студии
Факултет: Факултет за правни науки
Тип на студии: додипломски (прв циклус)
Локација: во Свети Николе или Битола
Студентски статус: редовен или вонреден
Времетраење на студиите: 4 години (осум семестри)
Вкупно предмети: 42
Вкупно ЕКТС: 240
Стручен назив: дипломиран правник
Годишна школарина: 1230 евра

Студиската програма Правни студии им овозможува на студентите да се стекнат со напредни познавања од областа на правото и по завршувањето да се стекнат со титулата дипломиран правник. 

Нашиот Факултет за правни науки им помага на студентите да ги добијат потребните знаења и да ги усовршат потребните вештини за да бидат подготвени за вклучување во реалните работни процеси и истовремено да ги развијат нивните научно-истражувачки потенцијали и креативност.

Додипломски студии

Достапни во Свети Николе и Битола.

Студиската програма на првиот циклус правни студии, односно додипломските студии е со траење од четири години (осум семестри) и опфаќа изучување на 42 предмети кои по дипломирањето обезбедуваат 240 ЕКТС кредити.

Студиската програма нуди широк спектар на предмети кои опфаќаат основни области како уставно право, граѓанско право, судско право, како и други специјализирани области како меѓународно право, права на човекот и право на информатичка технологија.

Сите предвидени предмети се дополнуваат со практични вежби, практична настава и активна улога во мултидисциплинарни проекти, што ги подготвува студентите со искуства кои се важни за нивната кариера.

Програма
четиригодишни студии

1 семестар

 • Теорија на државата и правото
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Историја на право
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Римско право
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Академско пишување
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Англиски јазик / Руски јазик
  Се избира 1 изборен предмет

  6 ЕКТС

2 семестар

 • Уставно право
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Право на информатичка технологија
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Општ дел на граѓанско право и стварно право
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Јавна и државна администрација
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Основи на економија
  Задолжителен

  6 ЕКТС

3 семестар

 • Семејно право
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Право на Европска Унија
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Трудово право
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Административно право и административна постапка
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Современи политички системи
  Задолжителен

  6 ЕКТС

4 семестар

 • Меѓународно јавно право
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Казнено право
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Социјално право
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Облигационо право
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Наследно право
  Задолжителен

  6 ЕКТС

5 семестар

 • Финансии и финансово право
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Право на интелектуална сопственост
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Трговско право
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Меѓународно право за правата на човекот
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Пенологија
  Задолжителен

  6 ЕКТС

6 семестар

 • Меѓународни организации
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Електронска трговија
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Меѓународно дипломатско и конзуларно право
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Организиран криминал
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Даночно право
  Задолжителен

  6 ЕКТС

7 семестар

 • Судско право
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Граѓанско процесно право – парнично
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Меѓународно воено и хуманитарно право
  Задолжителен

  6 ЕКТС

Се избираат три изборни предмети од следнава листа:

 • Методологија на истражување
  Изборен

  4 ЕКТС

 • Управно судство
  Изборен

  4 ЕКТС

 • Криминологија
  Изборен

  4 ЕКТС

 • Трудово право – применета програма
  Изборен

  4 ЕКТС

 • Казнено право – применета програма
  Изборен

  4 ЕКТС

 • Меѓународно право – применета програма
  Изборен

  4 ЕКТС

 • Земјишно-книжно право
  Изборен

  4 ЕКТС

 • Економско казнено право
  Изборен

  4 ЕКТС

 • Организациско однесување
  Изборен

  4 ЕКТС

8 семестар

 • Казнено процесно право
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Вонпарнично и извршно право
  Задолжителен

  6 ЕКТС

 • Меѓународно приватно право
  Задолжителен

  6 ЕКТС

Се избираат три изборни предмети од следнава листа:

 • Менаџмент со човечки ресурси во јавната администрација
  Изборен

  4 ЕКТС

 • Ергономија на работно место
  Изборен

  4 ЕКТС

 • Корпоративно управување
  Изборен

  4 ЕКТС

 • Компјутерски криминал
  Изборен

  4 ЕКТС

 • Посебни казнени постапки
  Изборен

  4 ЕКТС

 • Граѓанско право – применета програма
  Изборен

  4 ЕКТС

 • Политики на Европска Унија
  Изборен

  4 ЕКТС

 • Нотарско право
  Изборен

  4 ЕКТС

 • Европско казнено право
  Изборен

  4 ЕКТС

Услови
за упис

Право на запишување на прв циклус на студии имаат кандидатите со завршено четиригодишно средно образование во државата или во странство со положена државна или меѓународна матура.

Право на запишување имаат и студенти од други акредитирани факултети, дипломирани лица и странски државјани (регулирано со закон).

Кандидатите се запишуваат без полагање на приемен испит.

Документи
за упис

При пријавувањето за упис на прв циклус на студии кандидатите ги поднесуваат следните документи:

 •   Диплома за положена државна или меѓународна матура;
 •   Свидетелства од сите 4 години;
 •   Копија од извод од матична книга на родените;
 •   Копија од државјанство;
 •   4 мали фотографии во боја;

Документите за пријавување се поднесуваат во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет во Свети Николе на ул. „Маршал Тито“ бр. 77 и во Битола на ул. „Новачки пат“ бр 16.

Годишна
школарина

Кандидатите може да направат упис како редовни или вонредни студенти со самофинансирање на студиите во износ од 1230 евра (за една учебна година) во денарска противвредност.

Нудиме можности за плаќање на рати, а при плаќање на целокупниот износ на почетокот на академската година, студентите добиваат попуст од 10%. За студирање на двајца студенти од исто семејство одобруваме дополнителен попуст од 20% за секој член, за тројца или повеќе студенти од исто семејство по 25% за секој член, како и 20% за бранители.

Сите информации за школарината можете да ги пронајдете овде, а информации за финансиска помош и достапните попусти можете да најдете овде.

Постави
прашање

CAPTCHA image