Школарина:


Вкупната сума за школарина е збир на следниве трошоци:

  • 1000 евра за административни трошоци (се плаќаат при уписот)
  • 1500 до 2000 евра годишно во зависност од насоката (студиите траат 3 години)
  • 2000 евра трошоци за одбрана на докторски труд (се плаќаат пред одбраната)

Во табелата подолу се дадени годишните трошоци за докторски студии за странски граѓани во учебната 2021/2022 година (изразени во евра).

Професионални насоки Докторанд/Специјализант
редовно вонредно дист.
Теорија и управување на образованието 1500 1500 2000
Педагогија 1500 1500 1500
Педагогија на наставата по … 1500 1500 1500
Филологија 1500 1500 1800
Историја и археологија 1500 1500 1900
Филозофија 1500 1500 1700
Религија и теологија 1500 1500 1900
Социологија, антропологија и науки за културата 1500 1500 1500
Психологија 1500 1500 1500
Политички науки 1500 1500 1500
Социјални дејности 1500 1500 1500
Општествени комуникации и информациски науки 1500 1500 1500
Право 1500 1500 1700
Администрација и управување 1500 1500 1500
Економија 1500 1500 1500
Туризам 1500 1500 1500
Науки за земјата 2000 2000 2300
Математика 2000 2000 2100
Информатика и компјутерски науки 2000 2000 2500
Ликовна уметност 3800 3800 4000

CAPTCHA image