Наставен кадар

Декан

проф. д-р Анита Ристеска

Декан на Факултетот за психологија


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на меѓукултурна комуникација
– Вештина на психолошко советување
– Психологија на лица со посебни потреби
– Психолошки интервенции и третмани
– Интервенции при стрес и криза
– Психотерапевтски методи
– Невропсихологија
– Развојна психопатологија

Битола:

– Основи на меѓукултурна комуникација
– Вештина на психолошко советување
– Психологија на лица со посебни потреби
– Основи на психотерапија
– Психолошки интервенции и третмани
– Интервенции при стрес и криза
– Психотерапевтски методи
– Невропсихологија
– Развојна психопатологија

проф. д-р Ѓорѓина Кимова


Предмети:

Свети Николе:

– Училишна педагогија
– Вовед во методологија на експериментална психологија
– Супервизија и евалуација
– Психологија на образование
– Методика на настава во психологија
– Методологија и научна теорија
– Вовед во психологијата

Битола:

– Училишна педагогија
– Вовед во методологија на експериментална психологија
– Интелигенција
– Супервизија и евалуација
– Психологија на образование
– Методика на настава во психологија
– Методологија и научна теорија
– Вовед во психологијата

д-р Вангелица Гаврилова


Предмети:

Свети Николе:

– Вовед во психологијата (асистент)
– Психологија на бизнис (асистент)
– Невропсихологија (асистент)
– Психотерапевтски методи (асистент)
– Интервенција при стрес и криза (асистент)

Битола:

– Вовед во психологијата (асистент)
– Психологија на бизнис (асистент)
– Невропсихологија (асистент)
– Психотерапевтски методи (асистент)
– Интервенции при стрес и криза (асистент)

проф. д-р Диана Белевска


Предмети:

Свети Николе:

– Здравствена психологија
– Психопатологија
– Психодијагностика
– Развојна психопатологија
– Клиничка психологија
– Форензичка психологија
– Психологија на семејство
– Семејна терапија
– Психолошки растројства, етиологија и дијагностика

Битола

– Здравствена психологија
– Психопатологија
– Психодијагностика
– Развојна психопатологија
– Клиничка психологија
– Форензичка психологија
– Психологија на семејство
– Семејна терапија
– Психолошки растројства, етиологија и дијагностика

проф. д-р Сашо Кочанковски


Предавања:

Свети Николе:

– Ментална хигиена и советување
– Психолошко советување во стрес и кризи
– Психолошко советување
– Развојна психологија 2

Битола:

– Генетика
– Ментална хигиена и советување
– Психолошко советување во стрес и кризи
– Психолошко советување
– Перцептивни и сознајни процеси
– Проценка на личност и психолошките отстапувања
– Емоции и мотивација
– Развојна психологија 1
– Психологија на болка

м-р Марина Кузмановска Несторовска


Предмети:

Свети Николе:

– Психологија на надарени (асистент)

Битола:

– Перцептивни и сознајни процеси (асистент)
– Генетика (асистент)
– Развојна психологија 1 (асистент)
– Развојна психологија 2 (асистент)
– Психологија на надарени (асистент)
– Емоции и мотивација (асистент)

д-р Ана Чучкова


Предмети:

Свети Николе:

– Перцептивни и сознајни процеси
– Емоции и мотивација
– Развојна психологија 1
– Развојна психологија 2
– Психологија на надарени
– Психолошко советување во стрес и криза
– Психолошко советување
– Позитивна психологија

Битола:

– Перцептивни и сознајни процеси
– Емоции и мотивација
– Развојна психологија 1
– Развојна психологија 2
– Психолошко советување во стрес и криза
– Психолошко советување
– Интелигенција

доц. д-р Слаѓана Анѓелковска


Предавања:

Свети Николе:

– Статистика во психологијата
– Вовед во методологија на експериментална психологија
– Психометрија
– Квалитативни истражувања во психологијата
– Психолошко тестирање
– Психологија на трудот
– Основи на психотерапија
– Психосоцијална работа со деца и млади со деликвентно поведение
– Практична работа

Битола:

– Статистика во психологијата
– Вовед во методологија на експериментална психологија
– Психометрија
– Квалитативни истражувања во психологијата
– Психолошко тестирање
– Психологија на трудот
– Психосоцијална работа со деца и млади со деликвентно поведение
– Практична работа

доц. д-р Јулија Атанасовска


Предавања:

Свети Николе:

– Основи на економија
– Историја на Русија и Македонија

Битола:

– Основи на економија
– Историја на Русија и Македонија

м-р Зоран Панов


Предавања:

Свети Николе:

– Руски јазик

м-р Маргарита Бекирова


Предавања:

Битола:

– Руски јазик

проф. д-р Александар Петровски


Предавања:

Свети Николе:

– Основи на информатика

Битола:

– Основи на информатика

м-р Милена Спасовска


Предмети:

Свети Николе:

– Здравствена психологија (асистент)
– Психопатологија (асистент)
– Психодијагностика (асистент)
– Развојна психопатологија (асистент)
– Клиничка психологија (асистент)
– Форензичка психологија (асистент)
– Психологија на семејство (асистент)

Доц. д-р Даниела Тошева


Предмети:

Свети Николе:

– Етика и естетика

Битола:

– Етика и естетика

Доц. д-р Горица Поповска


Предмети:

Свети Николе:
– Основи на педагогија со дидактика
– Психологија на образование
– Психолошки правци и школи
– Психологија на надарени

Битола
– Основи на педагогија со дидактика
– Психологија на образование
– Психолошки правци и школи
– Психологија на надарени

м-р Елена Златева


Предмети:

Свети Николе:

– Генетика
– Неврофизиологија
– Емоции и мотивација

Битола:

– Интелигенција

м-р Маргарита Бекирова


Предмети:

Битола:

– Руски јазик

д-р Габриела Крстевска


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на менаџмент

проф.д-р Менде Солунчевски


Предмети:

Битола:

– Основи на менаџмент

проф. д-р Љупчо Вчков


Предмети:

Свети Николе:

– Организациски менаџмент

Битола:

– Организациск менаџмент

проф. д-р Шеќеринка Ивановска


Предмети:

Свети Николе:

– Електронски бизнис

Битола:

– Електронски бизнис

проф. д-р Мирослав Пендаровски


Предмети:

Свети Николе:

– Перцептивни и сознајни процеси
– Психолошки правци и школи
– Психологија на болка
– Унапредување на менталното здравје во заедницата
– Психологија на заедницата

Битола:

– Позитивна психологија
– Унапредување на менталното здравје во заедницата
– Психологија на заедницата

проф. д-р Соња Ризовска Јовановска


Предмети:

Свети Николе:

– Социологија
– Ментално здравје
– Социјална психологија
– Медијација
– Социјална заштита во Р. Северна Македонија

Битола:

– Социологија
– Ментално здравје
– Социјална психологија
– Медијација
– Социјална заштита во Р. Северна Македонија

доц. д-р Русанка Манчева


Предмети:

Свети Николе:

– Ментална Хигиена
– Ментална Хигиена и советување

Битола:

– Ментална Хигиена
– Ментална Хигиена и советување

 


CAPTCHA
Please wait...