Декан

проф. д-р Анита Ристеска

Декан на Факултетот за психологија


Предмети:

Свети Николе:

– Психологија на лица со посебни потреби
– Комуникациски вештини
– Вештина на психолошко советување
– Развојна психопатологија
– Психолошки интервенции и третмани
– Основи на психотерапија
– Дефектолошка дијагонстика и рехабилитација на деца со атипичен развој
– Интевенција при стрес и криза

Битола:

– Психологија на лица со посебни потреби
– Комуникациски вештини
– Вештина на психолошко советување
– Развојна психопатологија
– Психолошки интервенции и третмани
– Основи на психотерапија
– Дефектолошка дијагностика и рехабилитација на деца со атипичен развој
– Интервенција при стрес и криза

проф. д-р Ѓорѓина Кимова


Предмети:

Свети Николе:

– Вовед во методологија на експериментална психологија
– Доживотно образование
– Интелегенција
– Учење и поучување
– Супервизија и евалуација
– Психологија на образованието
– Методика на настава во психологија
– Училишна педагогија
– Образовен менаџмент

Битола:

– Вовед во методологија на експериментална психологија
– Супервизија и евалуација
– Методика на настава во психологија
– Училишна педагогија
– Образовен менаџмент

проф. д-р Диана Белевска


Предмети:

Свети Николе:

– Психодијагностика
– Клиничка психологија
– Психички растроства, етиологија и дијагностика
– Ментална хигиена

Битла:

– Психички растројства
– Психички растроства, етиологија и дијагностика
– Ментална хигиена

проф. д-р Соња Ризовска Јовановска


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на меѓукултурна комуникација
– Медијација
– Социјална психологија
– Социологија
– Етика и естетика

Битола:

– Основи на меѓукултурна комуникација
– Медијација
– Социологија
– Социјална психологија
– Етика и естетика

доц. д-р Слаѓана Анѓелковска


Предмети:

Свети Николе:

– Статистика во психологијата
– Невропсихологија
– Психометрија
– Форензична психологија
– Психолошко тестирање
– Психологија на трудот
– Психологија на здравје и болест
– Психосоцијална работа со деца и млади со деликвентно поведение
– Професионална психодијагностика

Битола:

– Статистика во психологијата
– Невропсихологија
– Психометрија
– Форензична психологија
– Психолошко тестирање
– Психологија на трудот
– Психологија на здравје и болест
– Психосоцијална работа со деца и млади со деликвентно поведение
– Професионална психодијагностика

проф. д-р Мирослав Пендаровски


Предмети:

Свети Николе:

– Перцептивни и сознајни процеси
– Здравствена психологија
– Психолошки правци и школи
– Унапредување на менталното здравје во заеднаци
– Насилство во блиските врски
– Основи за социална работа и социјална политика
– Социологија на маргинализирани групи

Битола:

– Перцептивни и сознајни процеси
– Здравствена психологија
– Психолошки правци и школи
– Позитивна психологија
– Унапредување на менталното здравје во заеднаци
– Насилство во блиските врски
– Основи за социална работа и социјална политика
– Социологија на маргинализирани групи

доц. д-р Ана Чучкова


Предмети:

Свети Николе:

– Развојна психологија 1
– Развојна психологија 2
– Емоции и мотивација
– Позитивна психологија
– Психологија на надарени
– Психологија на болка
– Психолошко советување
– Психологија на здравје и болест
– Кризи во развојните фази

Битола:

– Развојна психологија 1
– Развојна психологија 2
– Емоции и мотивација
– Психологија на болка
– Психолошко советување
-Психологија на здраје и болест
– Кризи во развојните фази

доц. д-р Горица Поповска Налевска


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на педагогија со дидактика
– Инклузивно образование
– Основи на педагогија со дидактика
– Образование на возрасни
– Советување вообразование и кариера

Битола:

– Доживотно образование
– Основи на педагогија со дидактика
– Инклузивно образование
– Учење и поучување
– Основи на педагогија со дидактика
– Психологија на образованието
– Психологија на надарени
– Образование на возрасни
– Советување вообразование и кариера

доц. д-р Јана Белевска


Предмети:

Свети Николе:

– Ментално здравје
– Психопатологија

Битола:

– Психопатологија

доц. д-р Милена Спасовска


Предмети:

Свети Николе:
– Психологија на агресивно однесување

Битола:

– Ментално здравје
– Интелегенција
– Психодијагностика
– Клиничка психологија
– Психологија на семејство
– Психологија на агресивно однесување
– Ментална хигиена

м-р Елена Златева


Предмети:

Свети Николе:

– Перцептивни и сознајни процеси (асистент)
– Психогенетика (асистент)
– Емоции и мотивација (асистент)
– Интелигенција (асистент)
– Историја на психологија
– Психотерапевтски методи
– Проценка на личноста и психопатлошки отстапувања
– Социјална перцепција и ставови
– Основи на социјална работа и социјална политика

Битола:

– Перцептивни и сознајни процеси (асистент)
– Психогенетика (асистент)
– Емоции и мотивација (асистент)
– Историја на психологија
– Психотерапевтски методи
– Проценка на личноста и психопатлошки отстапувања
– Социјална перцепција и ставови
– Основи на социјална работа и социјална политика

м-р Зоран Панов


Предмети:

Свети Николе:

– Руски јазик

Битола:

– Руски јазик

доц. д-р Катерина Видова


Предмети:

Свети Николе:

– Англиски јазик

Битола:

– Англиски јазик

доц. д-р Горанчо Јакимов


Предмети:

Свети Николе:

– Историја на Русија и Македонија

проф. д-р Никола Поповски


Предмети:

Свети Николе:

– Електронски бизнис

Битола:

– Електронски бизнис

Постави
прашање

CAPTCHA image