Наставен кадар

Декан

проф. д-р Диана Белевска

Декан на Факултетот за психологија


Предмети:

Свети Николе:

– Здравствена психологија
– Ментално здравје
– Психопатологија
– Психодијагностика
– Развојна психопатологија
– Клиничка психологија
– Форензичка психологија
– Психологија на болка

проф. д-р Кети Несторовска


Предмети:

Свети Николе:

– Социјална психологија
– Психологија на семејство
– Социологија

Битола:

– Социјална психологија
– Психологија на семејство
– Социологија

проф. д-р Даниел Павловски


Предмети:

Свети Николе:

– Вовед во психологијата
– Етика и естетика
– Позитивна психологија
– Психолошки правци и школи
– Психологија на трудот
– Медијација

Битола:

– Вовед во психологијата
– Етика и естетика
– Позитивна психологија
– Позитивна психологија
– Медијација

проф. д-р Ѓорѓина Кимова


Предмети:

Свети Николе:

– Вовед во методологија на екпериментална психологија
– Училишна педагогија
– Основи на педагогија со дидактика
– Супервизија и евалуација
– Психолошко тестирање
– Психологија на образование
– Методика на настава во психологија
– Психологија на надарени

Битола:

– Вовед во методологија на екпериментална психологија
– Училишна педагогија
– Интелигенција
– Основи на педагогија со дидактика
– Супервизија и евалуација
– Психолошко тестирање
– Психологија на образование
– Методика на настава во психологија
– Психологија на надарени

проф. д-р Вангелица Гаврилова


Предмети:

Свети Николе:

– Вовед во психологијата (асистент)
– Психологија на бизнис
– Невропсихологија (асистент)
– Психотерапевтски методи (асистент)
– Интервенција при стрес и криза
– Психологија на трудот (асистент)

Битола:

– Вовед во психологијата (асистент)
– Психологија на бизнис
– Невропсихологија (асистент)
– Психотерапевтски методи (асистент)
– Психологија на трудот (асистент)

проф. д-р Анита Ристевска


Предавања:

Свети Николе:

– Основи на меѓукултурна комуникација
– Вештина на психолошко советување
– Психологија на лица со посебни потреби

Битола:

– Основи на меѓукултурна комуникација
– Вештина на психолошко советување
– Психологија на лица со посебни потреби
– Интервенција при стрес и криза

проф. д-р Сашо Кочанковски


Предавања:

Свети Николе:

– Генетика

Битола:

– Перцептивни и сознајни процеси
– Генетика

проф. д-р Даниела Тасевска


Предавања:

Свети Николе:

– Психологија на болка

Битола:

– Психологија на болка
– Ментално здравје
– Неврофизиологија

м-р Марина Кузмановска Несторовска


Предавања:

Свети Николе:

– Неврофизиологија
– Психологија на надарени (асистент)

Битола:

– Перцептивни и сознајни процеси (асистент)
– Емоции и мотивација (асистент)
– Развојна психологија 1
– Развојна психологија 2
– Ментално здравје (асистент)
– Психологија на надарени (асистент)

м-р Ана Чучкова


Предавања:

Свети Николе:

– Перцептивни и сознајни процеси
– Емоции и мотивација
– Развојна психологија 1 (асистент)
– Развојна психологија 2 (асистент)

Битола:

– Психолошки правци и школи

м-р Елена Кузмановска


Предавања:

Свети Николе:

– Генетика (асистент)
– Психолошки правци и школи (асистент)

Битола:

– Генетика (асистент)
– Неврофизиологија (асистент)
– Ментално здравје (асистент)
– Психолошки правци и школи (асистент)

проф. д-р Александар Гроздановски


Предавања:

Свети Николе:

– Статистика

Битола:

– Статистика

проф. д-р Мирослав Крстиќ


Предавања:

Свети Николе:

– Интелигенција
– Психотерапевтски методи

Битола:

– Емоции и мотивација
– Психотерапевтски методи

проф. д-р. Момчило Симоновиќ


Предавања:

Свети Николе:

– Невропсихологија
– Развојна психологија 1
– Развојна психологија 2

Битола:

– Невропсихологија

проф. д-р Јулија Атанасова


Предавања:

Свети Николе:

– Основи на економија

Битола:

– Основи на економија

М-р Зоран Панов


Предавања:

Свети Николе:

– Руски јазик

Маргарита Бекирова


Предавања:

Битола:

– Руски јазик

проф. д-р Зоранчо Алексов


Предавања:

Свети Николе:

– Основи на информатика

проф. д-р Александар Петровски


Предавања:

Битола:

– Основи на информатика

м-р Фани Димитровска


Предавања:

Битола:

– Здравствена психологија
– Психопатологија
– Психодијагностика
– Клиничка психологија
– Форензичка психологија

проф. д-р Фросина Денковска


Предавања:

Свети Николе:

– Психометрија

Битола:

– Психометрија

проф. д-р Љупчо В’чков


Предавања:

Свети Николе:

– Основи на менаџмент

Битола:

– Основи на менаџмент

М-р Емилија Угриновска


Предавања:

Свети Николе:

– Психологија на образование (асистент)

Битола:

– Психологија на образование (асистент)

м-р Милена Спасовска


Предмети:

Свети Николе:

– Здравствена психологија (асистент)
– Ментално здравје (асистент)
– Психопатологија (асистент)
– Психодијагностика (асистент)
– Развојна психопатологија (асистент)
– Клиничка психологија (асистент)
– Форензичка психологија (асистент)