Наставен кадар

Декан

проф. д-р Анита Ристеска

Декан на Факултетот за психологија


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на меѓукултурна комуникација
– Вештина на психолошко советување
– Развојна психопатологија
– Психологија на лица со посебни потреби
– Психолошки интервенции и третмани

Битола:

– Основи на меѓукултурна комуникација
– Вештина на психолошко советување
– Развојна психопатологија
– Психологија на лица со посебни потреби
– Психолошки интервенции и третмани
– Основи на психотерапија

проф. д-р Ѓорѓина Кимова


Предмети:

Свети Николе:

– Вовед во методологија на експериментална психологија
– Училишна педагогија
– Супервизија и евалуација
– Психологија на образование
– Методика на настава во психологија
– Методологија и научна теорија

Битола:

– Училишна педагогија
– Вовед во методологија на експериментална психологија
– Интелигенција
– Супервизија и евалуација
– Методика на настава во психологија
– Методологија и научна теорија

м-р Вангелица Гаврилова


Предмети:

Свети Николе:

– Вовед во психологијата (асистент)
– Психологија на бизнис (асистент)
– Невропсихологија (асистент)
– Психотерапевтски методи (асистент)
– Интервенција при стрес и криза (асистент)

Битола:

– Вовед во психологијата (асистент)
– Психологија на бизнис (асистент)
– Невропсихологија (асистент)
– Психотерапевтски методи (асистент)
– Интервенции при стрес и криза (асистент)

проф. д-р Диана Белевска


Предмети:

Свети Николе:

– Здравствена психологија
– Психопатологија
– Психодијагностика
– Клиничка психологија
– Форензичка психологија
– Психологија на семејство
– Психолошки растројства, етиологија и дијагностика
– Семејна терапија

Битола:

– Здравствена психологија
– Психопатологија
– Психодијагностика
– Клиничка психологија
– Форензичка психологија
– Психологија на семејство
– Психолошки растројства, етиологија и дијагностика
– Семејна терапија

проф. д-р Сашо Кочанковски


Предмети:

Битола:

– Перцептивни и сознајни процеси
– Генетика
– Емоции и мотивација
– Развојна психологија 1
– Развојна психологија 2
– Психологија на болка

доц. д-р Ана Чучкова


Предмети:

Свети Николе:

– Интелигенција
– Емоции и мотивација
– Развојна психологија 1
– Развојна психологија 2
– Психологија на надарени
– Позитивна психологија
– Психолошко советување

Битола:

– Психолошко советување

доц. д-р Слаѓана Анѓелковска


Предмети:

Свети Николе:

– Статистика во психологијата
– Психометрија
– Квалитативни истражувања во психологијата
– Психолошко тестирање
– Психологија на трудот
– Основи на психотерапија
– Психосоцијална работа со деца и млади со деликвентно поведение

Битола:

– Статистика во психологијата
– Психометрија
– Квалитативни истражувања во психологијата
– Психолошко тестирање
– Психологија на трудот
– Психосоцијална работа со деца и млади со деликвентно поведение

доц. д-р Јулија Атанасовска


Предмети:

Битола:

– Историја на Русија и Македонија

м-р Зоран Панов


Предмети:

Свети Николе:

– Руски јазик

проф. д-р Александар Петровски


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на информатика

Битола:

– Основи на информатика

м-р Милена Спасовска


Предмети:

Свети Николе:

– Здравствена психологија (асистент)
– Психопатологија (асистент)
– Психодијагностика (асистент)
– Клиничка психологија (асистент)
– Форензичка психологија (асистент)
– Психологија на семејство (асистент)

Битола:

– Здравствена психологија (асистент)
– Психопатологија (асистент)
– Психодијагностика (асистент)
– Клиничка психологија (асистент)
– Форензичка психологија (асистент)
– Психологија на семејство (асистент)

доц. д-р Даниела Тошева


Предмети:

Свети Николе:

– Етика и естетика

Битола:

– Етика и естетика

доц. д-р Горица Поповска


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на педагогија со дидактика

Битола:

– Основи на педагогија со дидактика
– Психологија на образование
– Психолошки правци и школи
– Психологија на надарени

м-р Елена Златева


Предмети:

Свети Николе:

– Генетика (асистент)
– Емоции и мотивација (асистент)
– Интелигенција (асистент)

проф. д-р Менде Солунчевски


Предмети:

Битола:

– Основи на менаџмент

доц. д-р Љупчо Вчков


Предмети:

Свети Николе:

– Организациски менаџмент

Битола:

– Организациски менаџмент

проф. д-р Шеќеринка Ивановска


Предмети:

Битола:

– Електронски бизнис

проф. д-р Мирослав Пендаровски


Предмети:

Свети Николе:

– Перцептивни и сознајни процеси
– Психолошки правци и школи
– Психологија на болка
– Унапредување на менталното здравје во заедницата
– Психологија на заедницата

Битола:

– Позитивна психологија
– Унапредување на менталното здравје во заедницата
– Психологија на заедницата

проф. д-р Соња Ризовска Јовановска


Предмети:

Свети Николе:

– Социологија
– Ментално здравје
– Социјална психологија
– Медијација
– Социјална заштита во Р. Северна Македонија

Битола:

– Социологија
– Ментално здравје
– Социјална психологија
– Медијација
– Социјална заштита во Р. Северна Македонија

доц. д-р Горанчо Јакимов


Предмети:

Свети Николе:

– Историја на Русија и Македонија

 


CAPTCHA
Please wait...