Наставен кадар

Декан

доц. д-р Анита Ристеска

Декан на Факултетот за психологија


Предмети:

Свети Николе:

– Психологија на лица со посебни потреби
– Комуникациски вештини
– Вештина на психолошко советување
– Развојна психопатологија

Битола:

– Психологија на лица со посебни потреби
– Комуникациски вештини
– Вештина на психолошко советување
– Развојна психопатологија

проф. д-р Ѓорѓина Кимова


Предмети:

Свети Николе:

– Вовед во методологија на експериментална психологија
– Доживотно образование
– Интелегенција
– Учење и поучување
– Супервизија и евалуација
– Психологија на образованието
– Методика на настава во психологија

Битола:

– Вовед во методологија на експериментална психологија
– Супервизија и евалуација
– Методика на настава во психологија

проф. д-р Диана Белевска


Предмети:

Свети Николе:

– Психодијагностика
– Клиничка психологија

проф. д-р Соња Ризовска Јовановска


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на меѓукултурна комуникација
– Медијација
– Социјална психологија
– Социологија
– Етика и естетика

Битола:

– Основи на меѓукултурна комуникација
– Медијација
– Социологија

доц. д-р Слаѓана Анѓелковска


Предмети:

Свети Николе:

– Статистика во психологијата
– Психогенетика
– Психометрија
– Форензична психологија
– Психолошко тестирање
– Психологија на трудот

Битола:

– Статистика во психологијата
– Психогенетика
– Психометрија
– Форензична психологија
– Психолошко тестирање
– Психологија на трудот

проф. д-р Мирослав Пендаровски


Предмети:

Свети Николе:

– Перцептивни и сознајни процеси
– Здравствена психологија
– Психолошки правци и школи

Битола:

– Перцептивни и сознајни процеси
– Здравствена психологија
– Психолошки правци и школи
– Позитивна психологија

доц. д-р Вангелица Гаврилова


Предмети:

Свети Николе:

– Историја на психологија
– Психологија на семејство
– Невропсихологија
– Психотерапевтски методи
– Интервенција при стрес и криза

Битола:

– Историја на психологија
– Психологија на семејство
– Невропсихологија
– Психотерапевтски методи
– Интервенција при стрес и криза

доц. д-р Ана Чучкова


Предмети:

Свети Николе:

– Развојна психологија 1
– Развојна психологија 2
– Емоции и мотивација
– Позитивна психологија
– Психологија на надарени
– Психологија на болка

Битола:

– Развојна психологија 1
– Развојна психологија 2
– Емоции и мотивација
– Психологија на болка

доц. д-р Горица Поповска Налевска


Предмети:

Свети Николе:

– Основи на педагогија со дидактика
– Инклузивно образование
– Основи на педагогија со дидактика

Битола:

– Доживотно образование
– Основи на педагогија со дидактика
– Инклузивно образование
– Учење и поучување
– Основи на педагогија со дидактика
– Психологија на образованието
– Психологија на надарени

доц. д-р Јана Белевска


Предмети:

Свети Николе:

– Ментално здравје
– Психопатологија

Битола:

– Психопатологија

доц. д-р Милена Спасовска


Предмети:

Свети Николе:

Битола:

– Ментално здравје
– Интелегенција
– Психодијагностика
– Клиничка психологија

доц. д-р Жаклина Трајчевска Анчевска


Предмети:

Битола:

– Социјална психологија

доц. д-р Валентина Клопчевска


Предмети:

Битола:

– Етика и естетика

м-р Елена Златева


Предмети:

Свети Николе:

– Перцептивни и сознајни процеси (асистент)
– Психогенетика (асистент)
– Емоции и мотивација (асистент)
– Интелигенција (асистент)

Битола:

– Перцептивни и сознајни процеси (асистент)
– Психогенетика (асистент)
– Емоции и мотивација (асистент)

доц. д-р Јулија Атанасовска


Предмети:

Битола:

– Историја на Русија и Македонија

м-р Зоран Панов


Предмети:

Свети Николе:

– Руски јазик

Битола:

– Руски јазик

доц. д-р Катерина Видова


Предмети:

Свети Николе:

– Англиски јазик

Битола:

– Англиски јазик

доц. д-р Горанчо Јакимов


Предмети:

Свети Николе:

– Историја на Русија и Македонија

проф. д-р Никола Поповски


Предмети:

Свети Николе:

– Електронски бизнис

Битола:

– Електронски бизнис


CAPTCHA image