Рокови за упис

Првиот уписен рок трае од 15.03.2018 година до 21.08.2018 година. Во првиот уписен рок право на запишување имаат кандидатите со положена државна или меѓународна матура, студенти од други факултети и дипломирани лица. Листата на запишаните студенти ќе биде објавена на 31.08.2018 година.

Вториот уписен рок трае од 01.09.2018 година до 14.09.2018 година. Доколку во првиот уписен рок не се пополнат сите предвидени места, во вториот уписен рок можат да се запишат студенти од други факултети и дипломирани лица. Листата на запишаните студенти ќе биде објавена на 15.09.2018 година.