Славјански во иднина

Целта кон која се движиме е подобрување на општеството преку континуирани иновации во образованието, истражувањата, претприемништвото и креативноста.

Уникатно искуство за подобра иднина

Сакаме да креираме уникатно образовно искуство за сите наши студенти кое се фокусира не само на развивање и унапредување на нивните професионални вештини, туку и на нивната способност за решавање на проблеми, лидерство, комуникација.

Слободна размена на идеи

Во иднина продолжуваме да креираме средина која ќе инспирира размена и разбирање на нови идеи, каде истражувањата, иновациите и креативноста би можеле слободно да се развиваат и надоградуваат и каде поединците го достигнуваат својот максимален потенцијал.

Континуиран раст и развој

Во насока на натамошен развој и квалитет на наставниот процес, тековно се преземаат и активности за унапредување, креирање и воспоставување на:

  • континуиран развој на наставно-научниот кадар и развој на студентите преку нивно активирање во различни студиски активности;
  • иновативен систем за доделување на стипендии;
  • систем за следење на студентска пракса преку соработка со субјекти, приватни и државни институции и јавни установи, владини и невладини организации и слично;
  • систем за комуникација, консултација и соработка со други високообразовни, научно истражувачки и сродни установи;
  • систем за контрола на наставно-научниот процес од страна на органите на управување на универзитетот и
  • следење на современите случувања, како на локално и регионално, така и на глобално ниво преку обезбедување на пристап до електронски бази на податоци од сите релевантни области.

Заедно е подобро

Продлабочување на нашите партнерства со постоечките, но и отворање заеднички полиња за соработка со нови организации е уште една работа за која ветуваме да се залагаме повеќе. Зајакнувањето на локалните партнерства ќе значат взаемна поддршка и споделување на стекнатите знаења, додека меѓународните партнерства ќе ни помогнат да се запознаеме и да ги разбереме за другите култури, традиции, обичаи.

Нашите цели се зацртани, стратегијата веќе успешно се имплементира, а и патот кон успехот веќе е јасно дефиниран. Во процесот на имплементирање на стратегијата предлозите и идеите од нашите студенти се земени во предвид.

Ви благодариме што сте дел од Славјански!