Во рамки на законската обврска, предвидена со членот 107 од Законот за високото образование, за обезбедување процедури за борба против корупција на Меѓународниот Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ – Св. Николе, Универзитетскиот сенат донесе Одлука за избор на овластено лице за прием на пријави на корупција.


Овластено лице за прием на пријави за корупција:


проф. д-р Павлина Стојанова
е-маил: pavlina.stojanova@msu.edu.mk