Овластено лице за прием на пријави за корупција

Во рамки на законската обврска, предвидена со членот 107 од Законот за високото образование, за обезбедување процедури за борба против корупција на Меѓународниот Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ – Св. Николе, Универзитетскиот сенат донесе Одлука за избор на овластено лице за прием на пријави на корупција.


Овластено лице за прием на пријави за корупција:


проф. д-р Павлина Стојанова
е-маил: pavlina.stojanova@msu.edu.mk