Нашата Канцеларија за меѓународни односи е посветена на продлабочување на соработката на универзитетот со нашите партнери од другите земји, како и создавање нови партнерства.

Целта на Канцеларијата за меѓународни односи на Универзитетот е организирање на билатерални договори меѓу универзитетите, испраќање и прием на студенти и професори, кои ги поврзуваат факултетите и студентите со други партнери од странство, интегрирајќи ги во меѓународни проекти.

Канцеларијата за меѓународни односи ги нуди своите капацитети за организирање на информативни состаноци со учениците и вработените во заминување, а за дојдовните, на англиски јазик се печатени материјали, а исто така и на веб-страницата што се користи за запознавање со студиските програми. Европскиот кредит трансфер систем е координиран на сите составни единици (факултети) на Универзитетот.

За време на престојот, сите дојдовни студенти, покрај корисни информации поставени на веб-страницата на Универзитетот, се покануваат да контактираат со Канцеларијата за меѓународни односи за прашања поврзани со сместување, јавен транспорт или трошоци поврзани со храна. За прашања во врска со студентскиот живот, тие можат да се обратат на Студентската организација. Договорите за учење и другите сродни документи се издаваат на ниво на факултет.

Персоналот кој работи во Канцеларијата за меѓународни односи заедно со координаторот на Еразмус+ има за цел да обезбеди еднаков третман и услуги за домашните студенти и вработените и дојдовните мобилни учесници. Тие ќе бидат интегрирани во секојдневниот живот на институцијата.

Координаторот на Еразмус+ од институциите што испраќаат и примаат ќе обезбедат помош при обезбедување на визи за дојдовни и појдовни мобилни учесници, ќе обезбедат осигурување и ќе ги информираат мобилните учесници во случаите кога осигурувањето не е автоматски обезбедено.

По добивањето на позитивното искуство во странство, ќе се организираат различни стратегии за промоција и поттикнување на мобилноста. Најпрво, Канцеларијата за меѓународни односи ќе организира голема дебата за дисеминација со цел да се споделат вештините, знаењата и искуството што ги стекнале во другата институција. Тоа придонесува за модернизација на наставната програма, информирање на колегите и учениците за најновите случувања во одредено поле на науката.

Секоја година Канцеларијата за меѓународни односи испраќа околу 30 студенти на студентски размени во Русија, Бугарија и Србија и е домаќин на студенти од Русија секој април. Од 2019 година започнаа и студентските размени преку Еразмус+ програмата, како и размените со Липецкиот државен универзитет од Липецк, Русија, во областа на информатиката.

Канцеларијата се грижи и за организација на меѓународните конференции, прием на гостите од странство и нивно запознавање со Република Северна Македонија.