Трансфер на студенти

Меѓународниот Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ овозможува трансфер на студенти од други универзитети на МСУ. Исто така, дозволено е и трансфер помеѓу самите факултети на МСУ.

Конкурсот за трансфер се објавува двапати годишно:

  • пред почеток на зимски семестар
  • пред почеток на летен семестар

Право на трансфер имаат сите студенти од други факултети од Република Македонија и странство. Кандидатите се запишуваат без полагање на приемен испит.

Како се прави трансферот?

Пред трансферот треба да доставите Уверение за положени испити од претходниот факултет. Потоа, деканот ќе го разгледа уверението и ќе бидете информирани колку од испитите кои сте ги положиле на претходниот факултет може да Ви бидат признаени.

Зависно од бројот на испити што ги имате положено и од тоа колку програмата по која дотогаш сте студирале се совпаѓа со нашата, се определува кои предмети се признаваат и во која година од студиите ќе бидете запишани.

Доколку на пример, се запишете директно во втора година, веројатно ќе има испити од нашата програма кои ќе Ви останат од прва година (разлика во испити). Истите испити ќе можете да ги полагате во некоја од нашите четири сесии (две редовни и две вонредни). За полагање испити од претходните студиски години се доплаќа по 1000 денари (еднократно). Доколку не положите од првпат, не плаќате повторно, туку го задржувате правото да го полагате испитот.

Партиципација

За сите студенти партиципацијата е еднаква, па така за студентите кои се префрлаат од други универзитети важат истите правила. Партиципацијата е еднаква и за редовните и вонредните студенти.

Според тоа, вие плаќате партиципација само за годините во кои ќе студирате. Ако се запишете во втора година, плаќате само за втора година и потоа трета, четврта, како што течат студиите.

Нудиме можности за плаќање на рати и попусти за плаќање во готово. Истите поволности кои важат за другите студенти, важат и за студентите кои прават трансфер. За можните попусти и бенефиции, проверете го менито за Партиципација.

Вонреден или редовен?

Кандидатите можат да бидат запишани како редовни или вонредни студенти со самофинансирање на студиите.

Редовните студенти се обврзани да посетуваат настава, додека вонредните имаат обврска да доаѓаат само на испитите. Како вонредни студенти се запишуваат претежно лицата кои се вработени и немаат време да ги посетуваат сите предавања.

За упис како вонреден студент лицето е должно да достави потврда дека е вработено или медицинска белешка со која се потврдува дека не може да посетува настава.

Редовните студенти и вонредните студенти студираат како студенти со еднакво финансирање на студиите, односно партиципацијата останува иста.

Потребни документи за трансфер

При пријавувањето за трансфер на прв циклус на студии, кандидатите ги поднесуваат следните документи:

  •   Исписница од претходниот факултет или Уверение за положени испити
  •   Диплома за положена државна, училишна или меѓународна матура;
  •   свидетелства од сите години;
  •   извод од матична книга на родените;
  •   4 мали фотографии во боја;

Документите за пријавување се поднесуваат во просториите на Меѓународниот Славјански Универзитет „Г. Р. Державин” во Свети Николе на ул. „Маршал Тито“ бр. 77 или во Битола на ул. „Новачки пат“ бр. 16.

Имате прашања?

За дополнителни прашања слободно посетете ја страницата за Често поставувани прашања или обратете ни се преку подолу дадената форма. Ветуваме дека ќе Ви одговориме најбрзо што можеме!

CAPTCHA
Please wait...