Додипломски студии

Студиските програми на Факултетот за правни науки ги следат светските трендови на современата наука и пракса во најразвиените земји и нудат интердисциплинарен пристап преку организација на студиите на три нивоа (3+1+1), односно два циклуси на студии кои опфаќаат квалитетни додипломски и последипломски правни студии.

На Факултетот за правни науки во моментов се акредитирани тригодишни општи студии по право – Правни студии (3+1), а во четвртата година се избира еден од петте модули. Со завршени тригодишни студии студентот се стекнува со стручен назив правник, додека после завршување четвртата година се стекнува со стручен назив дипломиран правник.

Насоки:

 • Додипломски (тригодишни)
  • Правни студии
 • Изборни модули во четврта година
  • Административно право и јавна администрација
  • Граѓанско право,
  • Казнено право,
  • Меѓународно право, Право на ЕУ и дипломатија и
  • Финансии и деловно право


Правни студии (тригодишни)

Студиската програма на правните студии му овозможува на студентот по завршување на првото ниво на студии да се стекне со општи познавања од областа на правото и да добие диплома „правник“, како и да продолжи со натамошна специјализација на една од петте специјализирани студиски програми и да се стекне со напредни познавања од областа на правото и да добие диплома „дипломиран правник“.Наставна програма

Правни студии
Факултет за правни науки
Насока Правни студии (тригодишни)
Стручен назив: правник
1 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Вовед во правото Задолжителен 8 240
2 Социологија на правото Задолжителен 7 210
3 Римско право Задолжителен 7 210
4 Право на информатичка технологија Задолжителен 8 240
2 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
5 Уставно право Задолжителен 8 240
6 Историја на правото Задолжителен 8 240
7 Општ дел на граѓ. право и стварно право Задолжителен 8 240
8 Странски јазик Задолжителен 3 90
9 Академско пишување Задолжителен 3 90
3 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Облигационо право Задолжителен 7 210
2 Семејно право Задолжителен 7 210
3 Трудово право Задолжителен 7 210
4 Основи на економијата Задолжителен 5 150
5 Управување со човечки ресурси Задолжителен 4 120
4 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
6 Правна реторика Задолжителен 7 210
7 Наследно право Задолжителен 7 210
8 Трговско право Задолжителен 8 240
9 Казнено право Задолжителен 8 240
5 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Финансии и Финансово право Задолжителен 7 210
2 Меѓународно јавно право Задолжителен 8 240
3 Право на интелектуална сопственост Задолжителен 8 240
4 Право на ЕУ Задолжителен 7 210
6 СЕМЕСТАР
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
5 Меѓународно приватно право Задолжителен 7 210
6 Граѓанско процесно право Задолжителен 8 240
7 Казнено процесно право Задолжителен 8 240
8 Административно право Задолжителен 7 210


Студиската програма на првиот циклус на (тригодишни) правни студии, односно додипломските студии е со траење од три години (шест семестри) и опфаќа изучување на 26 задолжителни предмети кои носат 180 кредити. Овие предмети му овозможуваат на студентот да се стекне со општо правно образование. Наставата во овие 3 години (шест семестри) се одвива во вкупно 1302 часа. Согласно Законот за високото образование со завршувањето на првите три години од правните студии, студентот добива диплома за стекнат стручен назив  „правник“.Изборни модули (едногодишни – 60 ЕКТС)

Изборните модули се наменети за студентите кои имаат намера да го продолжат своето правничко образование и да се занимаваат со специјализирана правна струка. Студентот може да го продолжи своето образование на една од петте специјализирани насоки во четвртата година од студиите, односно да освои дополнителни 60 ЕКТС.

Студиските програми траат една година (два семестри) и со нивното  завршување, заедно со првиот циклус, по вкупно стекнатите 240 кредити  и  одбрана  на  завршен  дипломски  труд, студентот се  стекнува  стручниот  назив „дипломиран правник“.

Во четвртата година студентите избираат еден од следниве модули:

 • Административно право и јавна администрација;
 • Граѓанско право;
 • Казнено право;
 • Меѓународно право, Право на ЕУ и дипломатија и
 • Финансии и деловно право


Насока Административно право и јавна администрација (3+1+1)

Современите трендови на пазарот на трудот наметнуваат потреба од кадар со потесна област на специјализација и владеење на конкретна проблематика. Поаѓајќи од определбите на Република Македонија за членство во Европската Унија и НАТО, и реформските процеси кои се спроведуваат во таа студиска програма, сведоци сме на постојана флуктуација на проблемите од областа на јавната администрација и државната администрација. Како дел од тие реформски процеси е и процесот на децентрализација. Реформата на јавниот сектор наметнува потреба од ангажирање стручни и професионални кадри, специјалисти и добри познавачи од областа на управното право и јавната управа.Наставна програма

Административно право и јавна администрација
Факултет за правни науки
Насока Административно право и јавна администрација
Стручен назив: дипломиран правник
7 СЕМЕСТАР
  ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Методологија на истражување Задолжителен 8 240
2 Управно процесно право Задолжителен 8 240
3 Јавна и државна администрација Задолжителен 8 240
4 Управно судство Задолжителен 6 180
8 СЕМЕСТАР
  ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
5 Административно право  – применета програма Задолжителен 14 420
6 Изработка на дипломски труд Задолжителен 16 480

 

Следејќи ги глобалните трендови за профилирање стручни кадри од областа на јавната администрација и државната администрација, Факутетот за правни науки при МСУ како неминовна и неопходна ја оцени потребата од воведување на специјализирана студиска програма која на студентот ќе му понуди можност да се стекне со проширено стручно знаење и вештини  од оваа област, како и истото тоа да го примени во пракса.Насока Граѓанско право (3+1+1)

Поаѓајќи од основните постулати на современата правна наука и трендот за изучување на системот на граѓанското право и граѓанско правните институти на најреномираните правни факултети во светот, Факутетот за правни науки при МСУ воведе специјализирана студиска програма од оваа комплексна и динамична област, која на студентот ќе му понуди можност да се стекне со проширено стручно знаење и вештини, како и истото тоа да го примени во пракса.Наставна програма

Граѓанско право (3+1+1)

Факултет за правни науки
Насока Граѓанско право
Стручен назив: дипломиран правник
7 СЕМЕСТАР
  ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Методологија на истражување Задолжителен 8 240
2 Авторско право Задолжителен 8 240
3 Право на индустриска сопственост Задолжителен 8 240
4 Договорно право Задолжителен 6 180
8 СЕМЕСТАР
  ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
5 Граѓанско право-применета програма Задолжителен 14 420
6 Изработка на дипломски труд Задолжителен 16 480


Оваа студиска програма на студентот му нуди можност да го прошири своето знаење во однос на позитивноправните норми од областа на граѓанското право во правниот систем на Република Македонија, како и да го прошири своето знаење во повеќе правни дисциплини од областа на граѓанското право во споредбеното право. Се очекува студентот во рамки на овој циклус на студии да се профилира во стручен кадар кој поседува проширено знаење и вештини не само за теоретска, туку и за практична примена на позитивноправните норми од областа на граѓанското право во правниот систем на Република Македонија, со што ќе даде свој придонес кон развојот на судскиот систем, адвокатурата, нотаријатот, извршувањето, јавната и државната администрација, невладиниот сектор, правните служби на странски и домашни приватни компании и слично.Насока Казнено право (3+1+1)

Современите трендови на најголемиот број правни факултети во светот за изучување на казненото право, се во директна корелација со статистичките податоци кои одат во прилог дека процентот на криминогени однесувања бележи значителен пораст на глобално ниво. Од тие причини, Факутетот за правни науки при МСУ воведе специјализирана студиска програма за изучување на оваа фундаментална и комплексна дисциплина која ги опфаќа аспектите на казненото материјално, процесно и извршно право.Наставна програма

Казнено право (3+1+1)

Факултет за правни науки
Насока Казнено право
Стручен назив: дипломиран правник
7 СЕМЕСТАР
  ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Методологија на истражување Задолжителен 8 240
2 Криминологија Задолжителен 8 240
3 Пенологија Задолжителен 8 240
4 Малолетничко казнено право Задолжителен 6 180
8 СЕМЕСТАР
  ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
5 Казнено право-применета програма Задолжителен 14 420
6 Изработка на дипломски труд Задолжителен 16 480


Предмет на изучување во рамки на оваа студиска програма е и криминологијата и пенологијата како предметни содржини во рамки на кои студентот ќе стекне продлабочени знаења за начините за сузбивање и превенција на криминалитетот.  Студентите кои ќе се определат за оваа студиска програма, се очекува да стекнат не само проширено теоретско познавање на казненото право, туку и и вештини за негова практична примена пред правосудните органи, јавното обвинителство и други институции кои имаат истражни овластувања.Насока Меѓународно јавно право, право на ЕУ и дипломатија (3+1+1)

Современата глобална политика, меѓузависноста и растечките предизвици за државите во меѓународната политика, безбедност и економија, зголемените транснационални канали на комуникација, светската трговија и капитални текови се карактеристики на современите држави во светот. Имајќи ги предвид наведените карактеристики, државите но и другите форми на меѓународни организации, владини и невладини, секојдневно се соочуваат со проблеми чие решавање е единствено возможно преку заеднички, глобални напори и меѓународна соработка и дипломатија.Наставна програма

Меѓународно јавно право, право на ЕУ и дипломатија (3+1+1)

Факултет за правни науки
Насока Меѓународно право, право на ЕУ и дипломатија
Стручен назив: дипломиран правник
7 СЕМЕСТАР
  ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Методологија на истражување Задолжителен 8 240
2 Меѓународно право за правата на човекот Задолжителен 8 240
3 Дипломатско и конзуларно право Задолжителен 8 240
4 Меѓународни организации Задолжителен 6 180
8 СЕМЕСТАР
  ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
5 Меѓународно право, право на ЕУ и дипломатија – применета програма Задолжителен 14 420
6 Изработка на дипломски труд Задолжителен 16 480


Оваа студиска програма на студентите им нуди можност да се стекнат со проширено знаење од областа на меѓународното право, право на ЕУ и дипломатијата. Програмата е дизајнирана согласно најновите трендови и меѓународни искуства, а со цел да им одговори на тековните и идни потреби за создавање стручен и профилиран кадар кој ќе се занимава различни аспекти од оваа проблематика.Насока Финансии и деловно право (3+1+1)

Следејќи ги современите економски текови и деловните односи како на локално, така и на глобално ниво, Факултетот за правни студии при МСУ на студентите им овозможува да го прошират своето знаење на правните и економски аспекти на правната регулатива со која поблиску се уредени прашањата од областа на деловното право и финансиите.Наставна програма

Финансии и деловно право (3+1+1)

Факултет за правни науки
Насока Финансии и деловно право
Стручен назив: дипломиран правник
7 СЕМЕСТАР
  ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Методологија на истражување Задолжителен 8 240
2 Стечај и стечајна постапка Задолжителен 8 240
3 Даночно право Задолжителен 8 240
4 Електронска трговија Задолжителен 6 180
8 СЕМЕСТАР
  ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
5 Трговско право – применета програма Задолжителен 14 420
6 Изработка на дипломски труд Задолжителен 16 480

 

Оваа студиска програма, на студентите им нуди да стекнат потребната теоретска основа и практичните познавања способности и вештини од областа на трговско право, пазарот на хартии од вредност, работните односи со сите свои правни, социјални и економски димензии, како и знаења од областа на корпоративниот маркетинг и деловните финансии што ќе придонесе за нивно подобро профилирање како стручни кадри во областа на бизнис опкружувањето. Студентите кои ќе се определат за оваа студиска програма, ќе имаат можност да се запознаат и со деловното опкружување на споредбеноправните системи на земјите на ЕУ , како и начинот на функционирање на заедничкиот европски пазар.


Факултет за правни науки | 2017

Уписите на додипломските и последипломските студии на Факултетот за правни науки се веќе започнати! ⏰Наставните програми им нудат на идните студенти можност да се стекнат со потребната теоретска основа и практични познавања, способности и вештини од областа на правото.И Вие сакате да студирате право? 🤔 Прочитајте повеќе на: http://msu.edu.mk/fakulteti/fpn/dodiplomski/ 🙂Официјален руски партнерски универзитет. 🇲🇰 🇷🇺

Posted by Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ on Monday, June 26, 2017