Последипломски студии
едногодишни

Факултетот за економија и организација на претприемништвото нуди 2 студиски програми на едногодишните последипломски студии.

Изборот да се продолжи образованието на последипломски студии од областа на економијата и менаџментот е мудар чекор за сите студенти кои сакаат да напредуваат во нивната кариера. Магистрите од областа на економијата се стекнуваат со вештини кои се барани на пазарот на трудот.

Предметите што се опфатени во двете програми ќе им помогнат на нашите идни магистри да развијат специјални вештини за менаџирање со персоналот, креирање успешни маркетинг кампањи, менаџирање со организации во услови на глобализација…

Бидејќи предавањата најчесто се одржуваат во сабота, нашите последипломски студии се соодветни и за веќе вработени економисти и менаџери.

За повеќе детали, разгледајте ги студиските програми:

Услови
за упис

Право на запишување на втор циклус на студии имаат кандидатите со завршен прв циклус на студии со стекнати 240 ЕКТС (завршени четиригодишни студии).

Право на запишување имаат и студенти од други акредитирани факултети и странски државјани (регулирано со закон).

Кандидатите се запишуваат без полагање на приемен испит.

Документи
за упис

При пријавувањето за упис на втор циклус на студии кандидатите ги поднесуваат следните документи:

  •  Диплома за завршен прв циклус на студии;
  •  Уверение за положени испити;
  •  Извод од матична книга на родените;
  •  Фотокопија од лична карта;
  •  4 мали слики во боја

Документите за пријавување се поднесуваат во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет во Свети Николе на ул. „Маршал Тито“ бр. 77 и во Битола на ул. „Новачки пат“ бр 16.

Годишна
школарина

Кандидатите може да направат упис со самофинансирање на студиите во износ од 1530 евра (за една учебна година) во денарска противвредност.

Нудиме можности за плаќање на рати, а при плаќање на целокупниот износ на почетокот на академската година, студентите добиваат попуст од 10%. За студирање на двајца студенти од исто семејство одобруваме дополнителен попуст од 20% за секој член, за тројца или повеќе студенти од исто семејство по 25% за секој член, за студенти на МСУ кои од прв продолжуваат на втор циклус на студии 10%, како и 20% за бранители.

Сите информации за школарината можете да ги пронајдете овде, а информации за финансиска помош и достапните попусти можете да најдете овде.

Постави
прашање

CAPTCHA image