Маркетинг менаџмент (4+1)


Студиска програма Маркетинг менаџмент (4+1)


Име на студиската програма: Маркетинг менаџмент
Факултет: Факултет за економија и организација на претприемништво
Тип на студии: академски, последипломски (втор циклус)
Локација: во Свети Николе или Битола
Времетраење на студиите: 1 година (два семестри)
Услов за упис: стекнати најмалку 240 ЕКТС кредити
Вкупно предмети: 7
ЕКТС кредити на програмата: 60
ЕКТС по завршувањето: 300
Стручен назив: Магистер по економски науки (студиска програма Маркетинг менаџмент)
Годишна школарина: 1530 евра


Маркетинг менаџментот е областа од менаџментот која се занимава со истражување и задоволување на потребите на клиентите, преку развивање на производите и услугите што ги нуди компанијата и нивно прилагодување на барањата на пазарот. Како негови неизоставни делови се јавуваат планирањето, одредувањето на цената, рекламирњето, промоцијата и дистрибуцијата.

На студиската програма Маркетинг менаџмент ќе научите за цврстите и нераскинливи врски кои постојат во праксата помеѓу маркетингот и однесувањето на потрошувачите, човечките ресурси, информатичките системи, бизнис комуникациите и стратешкиот менаџмент. Студиите се последипломски, со траење од една година (4+1) или 60 ЕКТС кредити. Услов за упис е студентот да има завршено високо образование при кое се има стекнато со 240 ЕКТС.Овде, како иден маркетинг менаџер, ќе научите како да ги развивате и менаџирате секојдневните релации што се воспоставуваат помеѓу клиентите, конкуренцијата, партнерите, добавувачите и останатите учесници во процесот на продажба.

Ќе научите како да ги идентификувате маркетинг-можностите, да изработувате маркетинг план за искористување на тие можности и да го реализирате маркетинг-планот преку соодветните маркетинг-стратегии во клучните подрачја како производ, цена, промоција и дистрибуција. Ќе можете да водите успешна политика на развој на нови производи, или иновирање на веќе постоечките.

Во рамките на едногодишните студии се опфатени 7 предмети кои студентите треба да ги положат. Од понудените 6 изборни предмети, студентите избираат само 2.

По завршувањето на студиите и подготовката на магистерскиот труд се стекнувате со стручен назив Магистер по економски науки.


Наставна програма • петта година


 

Факултет за економија и организација на претприемништво
Студиска програма Маркетинг менаџмент
Магистер по економски науки (Студиска програма Маркетинг менаџмент)
Едногодишни студии (60 ЕКТС)
9 СЕМЕСТАР
  Предмет ЗАД/ИЗБ ЕКТС Оптовареност
1. Теорија на маркетинг задолжителен 6 180
2. Маркетинг менаџмент задолжителен 6 180
3. Однесување на потрошувачи задолжителен 6 180
4. Политика на цени изборен 6 180
5. Организациски менаџмент изборен 6 180
6. Меѓународен менаџмент изборен 6 180
7. Политика на производ и промоција изборен 6 180
8. Маркетинг логистика изборен 6 180
9. Корпоративно управување изборен 6 180
10 СЕМЕСТАР
1. Методологија на научно истражувачка работа задолжителен 6 180
2. Магистерски труд  задолжителен 24  720

 


Услови за упис


Право на запишување на втор циклус на студии имаат кандидатите со завршен прв циклус на студии со стекнати 240 ЕКТС (завршени четиригодишни студии). Право на запишување имаат и студенти од други акредитирани факултети и странски државјани (регулирано со закон). Кандидатите се запишуваат без полагање на приемен испит.


Документи за упис


При пријавувањето за упис на втор циклус на студии кандидатите ги поднесуваат следните документи:

  •  Диплома за завршен прв циклус на студии;
  •  Уверение за положени испити;
  •  Извод од матична книга на родените;
  •  Фотокопија од лична карта;
  •  4 мали слики во боја

Документите за пријавување се поднесуваат во просториите на Меѓународниот Славјански Универзитет „Г. Р. Державин” во Свети Николе на ул. „Маршал Тито“ бр. 77 или во Битола на ул. „Новачки пат“ бр. 16.


Школарина


Кандидатите може да направат упис како редовни или вонредни студенти со самофинансирање на студиите во износ од 1530 евра (за една учебна година) во денарска противвредност.

Нудиме можности за плаќање на рати, а при плаќање на целокупниот износ на почетокот на академската година, студентите добиваат попуст од 10%. За студирање на двајца студенти од исто семејство одобруваме дополнителен попуст од 20% за секој член, за тројца или повеќе студенти од исто семејство по 25% за секој член, за студенти на МСУ кои од прв продолжуваат на втор циклус на студии 10%, како и 20% за бранители.


https://www.facebook.com/slavjanskiuniverzitet/videos/1639275336083206/


CAPTCHA image