Школарина

Кандидатите се запишуваат со самофинансирање на студиите. Вкупната сума за студирање на програмата „Бизнис и организација“ на Универзитетот во Љубљана, Економски факултет изнесува 9500 евра. Школарината може да се уплати на четири рати, на следниов начин:

  • прва рата: 3.000 евра до 15 октомври 2021 година,
  • втора рата: 2.500 евра до 15 јануари 2022 година,
  • трета рата: 2.000 евра до 15 април 2022 година,
  • четврта рата: 2.000 евра до 15 август 2022 година.

Последипломски студии • Бизнис и организација • Факултет за економија при Универзитетот од Љубљана

Сега можете да студирате Бизнис и организација на Економскиот факултет од Универзитетот во Љубљана, но во Македонија.Искористете ја можноста да студирате по програма од првиот и моментално единствениот факултет во регионот со три од највисоките интернационални акредитации! Постдипломските студии траат две години, a ќе бидат организирани на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Свети Николе.Дознајте повеќе на https://bit.ly/2Kqx1oj

Posted by Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ on Tuesday, June 26, 2018