Полагање
колоквиуми

Колоквиумите се тестови на знаење кои се спроведуваат два пати во текот на еден семестар:

  • прв колоквиум – на средината од семестарот, односно после изминати 6 седмици предавања
  • втор колоквиум – на крајот од семестарот, односно после изминати 6 нови седмици предавања

За да се полага вториот колоквиум задолжително е да биде положен првиот. Студентите кои не положиле еден, односно два од колоквиумите полагаат испит во испитните сесии.

Со полагање на двата колоквиуми студентите вообичаено не се обврзани да полагаат писмен испит, но ова зависи од предметот.

Термините за колоквиумите се објавуваат во Е-индекс. Следете ги термините за колоквиум и подгответе се добро. Доколку Ви требаат повеќе информации можете да ги побарате од предметниот професор или асистент.