Факултети и број на студенти

Уписи со настава на македонски јазик

Во академската 2018/19 година за настава на македонски јазик имаме отворени вкупно 1180 места на сите 5 факултети. Кандидатите, во зависност од нивните можности и преференци, може да се запишат како редовни или вонредни студенти. Подолу е дадена листата на факултети и отворените места на секој од нив. Редовните студенти и вонредните студенти студираат како студенти со еднакво финансирање на студиите, односно школарината е иста.

На Факултетот за економија и организација на претприемништвото на прв циклус на студии во времетраење од четири години, односно осум семестри, во учебната 2018/2019 година ќе се запишат 300 редовни и 300 вонредни студенти.

На Факултетот за психологија на прв циклус на студии во времетраење од четири години, односно осум семестри, во учебната 2018/2019 година ќе се запишат 70 редовни и 70 вонредни студенти.

На Факултетот за информатика на прв циклус на студии во времетраење од три години, односно шест семестри, во учебната 2018/2019 година ќе се запишат 80 редовни и 40 вонредни студенти.

На Факултетот за безбедносно инжeнерство на прв циклус на студии во времетраење од три години, односно шест семестри, во учебната 2018/2019 година ќе се запишат 80 редовни и 40 вонредни студенти.

На Факултетот за правни науки на прв циклус на студии во времетраење од три години, односно шест семестри, во учебната 2018/2019 година ќе се запишат 100 редовни и 100 вонредни студенти.


Уписи со настава на англиски јазик

Во академската 2018/19 година за настава на англиски јазик имаме отворени вкупно 700 места на сите 5 факултети. Кандидатите, во зависност од нивните можности и преференци, може да се запишат како редовни или вонредни студенти. Подолу е дадена листата на факултети и отворените места на секој од нив. Редовните студенти и вонредните студенти студираат како студенти со еднакво финансирање на студиите, односно школарината е иста.

На Факултетот за економија и организација на претприемништвото на прв циклус на студии во времетраење од четири години, односно осум семестри, во учебната 2018/2019 година ќе се запишат 100 редовни и 100 вонредни студенти.

На Факултетот за психологија на прв циклус на студии во времетраење од четири години, односно осум семестри, во учебната 2018/2019 година ќе се запишат 50 редовни и 50 вонредни студенти.

На Факултетот за информатика на прв циклус на студии во времетраење од три години, односно шест семестри, во учебната 2018/2019 година ќе се запишат 50 редовни и 50 вонредни студенти.

На Факултетот за безбедносно инженерство на прв циклус на студии во времетраење од три години, односно шест семестри, во учебната 2018/2019 година ќе се запишат 50 редовни и 50 вонредни студенти.

На Факултетот за правни науки на прв циклус на студии во времетраење од три години, односно шест семестри, во учебната 2018/2019 година ќе се запишат 100 редовни и 100 вонредни студенти.