Број на студенти

Уписи со настава на македонски јазик

На Факултетот за економија и организација на претприемништвото на прв циклус на студии во времетраење од четири години, односно осум семестри, во учебната 2018/2019 година ќе се запишат 300 редовни и 300 вонредни студенти.

На Факултетот за психологија на прв циклус на студии во времетраење од четири години, односно осум семестри, во учебната 2018/2019 година ќе се запишат 70 редовни и 70 вонредни студенти.

На Факултетот за информатика на прв циклус на студии во времетраење од три години, односно шест семестри, во учебната 2018/2019 година ќе се запишат 80 редовни и 40 вонредни студенти.

На Факултетот за безбедносно инжeнерство на прв циклус на студии во времетраење од три години, односно шест семестри, во учебната 2018/2019 година ќе се запишат 80 редовни и 40 вонредни студенти.

На Факултетот за правни науки на прв циклус на студии во времетраење од три години, односно шест семестри, во учебната 2018/2019 година ќе се запишат 100 редовни и 100 вонредни студенти.

Уписи со настава на англиски јазик

На Факултетот за економија и организација на претприемништвото на прв циклус на студии во времетраење од четири години, односно осум семестри, во учебната 2018/2019 година ќе се запишат 100 редовни и 100 вонредни студенти.

На Факултетот за психологија на прв циклус на студии во времетраење од четири години, односно осум семестри, во учебната 2018/2019 година ќе се запишат 50 редовни и 50 вонредни студенти.

На Факултетот за информатика на прв циклус на студии во времетраење од три години, односно шест семестри, во учебната 2018/2019 година ќе се запишат 50 редовни и 50 вонредни студенти.

На Факултетот за безбедносно инженерство на прв циклус на студии во времетраење од три години, односно шест семестри, во учебната 2018/2019 година ќе се запишат 50 редовни и 50 вонредни студенти.

На Факултетот за правни науки на прв циклус на студии во времетраење од три години, односно шест семестри, во учебната 2018/2019 година ќе се запишат 100 редовни и 100 вонредни студенти.