Факултетот за психологија на студентите им нуди една општа студиска програма на четиригодишните додипломски студии.

Главната цел на додипломските студии е да ги запознае студентите со важните и суштинските поими од психологијата, кои ќе бидат квалитетна основа за продолжување на нивната кариера во конкретна психолошка дисциплина. Бидејќи е општа насока, по дипломирањето студентите лесно ќе можат да одберат која ќе биде дисциплината на која ќе се фокусираат.


https://www.facebook.com/slavjanskiuniverzitet/videos/1626848413992565/


CAPTCHA image