Последипломски студии

Факултетот за психологија на идните студенти им нуди две насоки на едногодишни и двегодишни последипломски студии.

  • Последипломски студии
    • Клиничка и советодавна психологија (4+1) и (3+2)
    • Психологија во социјалната заштита (4+1) и (3+2)

Последипломските студии по психологија се чекор понапред кон насочување кон една дисциплина во психологијата низ теорија, спроведување истражувања и квалитетна практична настава. Доколку сакате да имате длабоки познавања за однесувањето, мислите, интеракциите и реакциите на луѓето, сакате да градите кариера како успешен психолог и себеси се гледате како иден магистер на психолошки науки, тогаш разгледајте ги подетално насоките кои ги нудиме. Можеби ќе ги пронајдете Вашите интереси во некоја од насоките кои ги нудиме.


Насока Клиничка и советодавна психологија

Оваа насока е наменета за студентите кои имаат интерес да ги истражуваат и да одговорат на психолошките потреби на луѓето, преку процена и третман на нивните ментални, емоционални и бихевиорални проблеми.

Студентите на оваа насока изучуваат предмети со кои се стекнуваат со знаeња за подобрување и унапредување на менталното здравје, а задолжителната практична настава низ многу институции во Република Македонија само допринесува да ги подобрат вештините за соочување со предизвиците на клиничката и советодавна работа.Студиите можат да бидат со времетраење од една година (60 кредити) или две години (120 кредити). Упис на двегодишни студии (3+2) можат да направат студенти кои при студирањето се стекнале најмалку со 180 ЕКТС, додека упис едногодишни (4+1) последипломски студии може да извршат студенти кои при студирањето се стекнал со 240 ЕКТС.

Во рамките на двегодишните студии се опфатени 7 предмети кои студентите треба да ги положат, додека кај едногодишните студии бројот на предметите изнесува 4.

Од понудени 4 изборни предмети, студентите избираат само 2 – и тоа се бира помеѓу првиот и вториот изборен предмет, односно помеѓу третиот и четвртиот, итн. На пример, се избира само еден предмет – или бр. 3 или бр. 4 (освен ако некаде не е поинаку назначено).

Во подолу дадената табела под Ун. изборен се подразбира универзитетски изборен предмет и за изборот на овие предмети важат истите правила како за стандардните изборни предмети.

Дополнително, во наставата е вклучена практична настава, изработка на нацрт за магистерски труд и на крај изготвување и одбрана на магистерски труд.

По завршувањето на студиите и подготвувањето на магистерскиот труд студентот се стекнува со стручен назив Магистер на психолошки науки.

Наставна програма

Двегодишни студии (3+2)

Факултет за психологија
Клиничка и советодавна психологија
Магистер на психолошки науки
Двегодишни студии (3+2)
7 Семестар
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Здравствена психологија Задолжителен 15 450
2 Психички растројства, етиологија и дијагностика Задолжителен 15 450
8 Семестар
1 Психолошки интервенции и третмани Задолжителен 15 450
2 Психолошко советување Задолжителен 15 450
9 Семестар
1 Ментална хигиена Изборен 10 300
2 Основи на психотерапија Изборен 10 300
3 Унапредување на менталното здравје во заедницата Изборен 10 300
4 Проценка на личноста и психопатолошките отстапувања Изборен 10 300
5 Методологија и научна теорија Ун. изборен 10 300
6 Организациски менаџмент Ун. изборен 10 300
10 Семестар
  Практична работа   10 300
Нацрт на магистерски труд 10 300
Магистерски труд 10 300

Едногодишни студии (4+1)

Факултет за психологија
Клиничка и советодавна психологија
Магистер на психолошки науки
Едногодишни студии (4+1)
9 семестар
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Психички растројства етиологија и дијагностика Задолжителен 10 300
2 Психолошки интервенции и третмани Задолжителен 10 300
10 семестар
1 Здравствена психологија Изборен 10 300
2 Основи на психотерапија Изборен 10 300
3 Психолошко советување Изборен 8 240
4 Унапредување на менталното здравје во заедницата Изборен 8 240
5 Методологија и научна теорија Ун. изборен 6 180
6 Организациски менаџмент Ун. изборен 6 180
Практична работа 4 120
Нацрт на магистерски труд 3 90
Магистерски труд 10 300Насока Психологија во социјалната заштита

Оваа насока на Факултетот за психoлогија овозможува стручна подготовка на студентите за обезбедување на директни услуги, советување и третман на индивидуи, групи и заедници кои имаат потреба од помош.

Насоката е наменета за сите оние кои сакаат да се грижат за луѓето, да работат на социјални промени и да направат нешто во врска со унапредување на квалитетот на живот на индивидуално и глобално ниво.Студиите можат да бидат со времетраење од една година (60 кредити) или две години (120 кредити). Упис на двегодишни студии (3+2) можат да направат студенти кои при студирањето се стекнале најмалку со 180 ЕКТС, додека упис едногодишни (4+1) последипломски студии може да извршат студенти кои при студирањето се стекнале со 240 ЕКТС.

Во рамките на двегодишните студии се опфатени 7 предмети кои студентите треба да ги положат, додека кај едногодишните студии бројот на предметите изнесува 4.

Од понудени 4 изборни предмети, студентите избираат само 2 – и тоа се бира помеѓу првиот и вториот изборен предмет, односно помеѓу третиот и четвртиот, итн. На пример, се избира само еден предмет – или бр. 3 или бр. 4 (освен ако некаде не е поинаку назначено).

Во подолу дадената табела под Ун. изборен се подразбира универзитетски изборен предмет и за изборот на овие предмети важат истите правила како за стандардните изборни предмети.

Дополнително, во наставата е вклучена практична настава, изработка на нацрт за магистерски труд и на крај изготвување и одбрана на магистерски труд.

По завршувањето на студиите и подготвувањето на магистерскиот труд студентот се стекнува со стручен назив Магистер на психолошки науки.

Наставна програма

Двегодишни студии (3+2)

Факултет за психологија
Насока Психологија во социјалната заштита
Магистер на психолошки науки
Двегодишни студии (3+2)
7 Семестар
  ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Социјална заштита во Р. Македонија Задолжителен 15 450
2 Семејна терапија Задолжителен 15 450
8 Семестар
1 Психологија на заедницата Задолжителен 15 450
2 Ментална хигиена и советување Задолжителен 15 450
9 Семестар
1 Психолошко советување во стрес и криза Изборен 10 300
2 Основи на психотерапија Изборен 10 300
3 Психосоцијална работа со деца и млади со деликвентно поведение Изборен 10 300
4 Унапредување на менталното здравје во заедницата Изборен 10 300
5 Методологија и научна теорија Ун. изборен 10 300
6 Организациски менаџмент Ун. изборен 10 300
10 Семестар
  Практична работа 10 300
Нацрт на магистерски труд 10 300
Магистерски труд 10 300

Едногодишни студии (4+1)

Факултет за психологија
Психологија во социјалната заштита
Магистер на психолошки науки
Едногодишни студиии (4+1)
9 семестар
ПРЕДМЕТ ЗАД./ИЗБ. ЕКТС ОПТОВАРЕНОСТ
1 Социјална заштаита во Р. Македонија Задолжителен 10 300
2 Семејна терапија Задолжителен 10 300
10 семестар
1 Психосоцијална работа со деца и млади со деликвентно поведение Изборен 10 300
2 Психологија на заедницата Изборен 10 300
3 Психолошко советување во стрес и криза Изборен 8 240
4 Основи на психотерапија Изборен 8 240
5 Методологија и научна теорија Ун. изборен 6 180
6 Организациски менаџмент Ун. изборен 6 180
Практична работа 4 120
Нацрт на магистерски труд 3 90
Магистерски труд 10 300


Факултет за психологија | 2017

Уписите на додипломските и последипломските студии на Факултетот за психологија се веќе започнати! ⏰Дали знаевте дека нашиот Факултет за психологија е најпопуларен на МСУ, според анкетата на Fakulteti.mk? 🤔Дури 71,4 % од матурантите кои сакаат да се запишат на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ сакаат да студираат психологија! И Вие сакате да студирате психологија? 🤔 Прочитајте повеќе на: http://msu.edu.mk/fakulteti/fp/za-fakultetot/ 🙂Официјален руски партнерски универзитет. 🇲🇰 🇷🇺

Posted by Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ on Friday, June 16, 2017