Студенти

Академски календар

Календар на наставни активности

Двојни дипломи

Студентите од Факултетот за економија и организација на претприемништвото и Факултетот за психологија имаат можност да се стекнат со двојни дипломи

Студентски сојуз

Сојузот на студенти при МСУ е основан во 2007-ма година.

 

Студирање

 

Наставата на факултетите при Меѓународниот Славјански Универзитет е организирана според Европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС).

Е-учење

Најавете се на Е-учење за повеќе информации во врска со материјалите кои ви се потребни за студирање.

Алумни клуб

Алумни клубот на МСУ е заедница на сите студенти кои дипломирале/магистрирале на некој од факултетите при универзитетот од неговото основање до денес.

parallax background

Библиотека

Електронска библиотека

Меѓународниот Славјански Универзитет  константно води грижа за збогатување на книжевниот фонд на Универзитетот.
Библиотеката врши систематско собирање на библиотечни материјали од научните полиња за кои може да се најде и обезбеди пристап до сите наслови по електронски пат.


 

Сите информации во врска со студирањето

можете да ги најдете овде
ЕКТС

Што е Европски кредит трансфер систем – ЕКТС?

Студентски статус

Студентите на Славјански може да се запишат како редовни или вонредни.

Упис и заверка на семестар

Уписот на зимскиот (непарен) семестар започнува од 1-ви септември и трае до 15-ти септември секоја година. Во февруари се врши упис и на летниот семестар, а во јуни се заверува истиот.

Предавања

Наставата се изведува во Битола и Свети Николе, односно секој студент ја следи онаму каде се има запишано.

Колоквиуми

За полагање на колоквиуми студентот треба да биде запишан како редовен.

Испити

Во текот на една академска година има 4 испитни сесии од кои две се редовни, а две вонредни.

Практична настава

Сите редовни студенти на МСУ имаат практична настава во текот на студирањето, која е организирана во соработка со многу институции и компании во Р.С.Македонија.

Формирање на оцени

Студентите на факултетот можат да се запишуваат како редовни или вонредни, и овој статус на студентот има различно значење од повеќе аспекти.

parallax background

Алумни клуб

Алумни клубот на МСУ е заедница на сите студенти кои дипломирале или магистрирале на еден од нашите Факултети

Целта на формирањето на Алумни клубот е да се развиваат и унапредуваат заемно корисни релации меѓу универзитетот и студентите кои ги завршиле студиите на МСУ.
Алумни клубот е средина во која се цени интегритетот, чесноста и етичкото однесување, и се труди да овозможи развивање на односи кои се градат на меѓусебно почитување, разбирање и слобода на изразување.