Студиска програма
Управување со отпад

upravuvanje-otpad-msu-2024

Тригодишни студии

Име на студиската програма: Управување со отпад
Факултет: Факултет за технички науки и информатика
Тип на студии: додипломски (прв циклус)
Локација: во Свети Николе или Битола
Студентски статус: редовен или вонреден
Времетраење на студиите: 3 години (шест семестри)
Вкупно предмети: 24
Вкупно ЕКТС: 180
Стручен назив: инженер за управување со отпад
Годишна школарина: 1230 евра

Програмата Управување со отпад е усогласена со современите трендови и состојбата на професијата во соодветната област во рамките на европскиот образовен простор.

Целта на студиската програма е на студентите да им понуди најнови знаења од соодветната област и да се изврши оспособување на студентите за успешна примена на научни и стручни достигнувања од областа на инженерските безбедносни системи и менаџментот на управувањето со отпад.

Во наставата се присутни повеќе форми и методи на предавања: интерактивна настава, лабораториска и практична настава, теренска настава и проектна задача.

Додипломски студии

Достапни во Свети Николе и Битола.

На оваа студиска програма студентите прво се запознаваат со правните основи за управување со отпад кои се однесуваат на заштита од општите права на работниците, заштита на права во процесот на работа, а се стекнуваат и со знаење од областа на организација на управувњето со отпад. Исто така, студентите учат за штетните агенси во животната средина кои делуваат на човечкото здравје, механизмите на нивното дејствување и стратегија за борба против нивното штетно дејство.

Понатаму, во програмата е предвидено стекнување на знаења околу основните законитости на термодинамичките процеси со цел да се заштити работната и животната средина, усвојување на знаења за процесите на развојот на техничките системи како и техничките системи за заштита на работникот, материјалните добра и безбедноста на работната и животната средина.

Студиите се во траење од три години, а обемот на студии изнесува 180 ЕКТС.

Во рамките на тригодишните студии се опфатени 24 предмети кои студентите треба да ги положат. Во секој семестар има по 3 задолжителни и 2 изборни предмети. Од можните 2 изборни предмети, студентите избираат само 1.

По дипломирањето ќе се стекнете со стручен назив инженер за управување со отпад.

Програма
тригодишни студии

1 семестар

 • Математика
  Задолжителен

  8 ЕКТС

 • Основни параметри за работната средина
  Задолжителен

  8 ЕКТС

 • Правни основи за управување со отпад
  Задолжителен

  8 ЕКТС

 • Технички материјали
  Изборен

  6 ЕКТС

 • Странски јазик
  Изборен

  6 ЕКТС

2 семестар

 • Техничка механика
  Задолжителен

  8 ЕКТС

 • Термодинамика
  Задолжителен

  8 ЕКТС

 • Термопостројки
  Задолжителен

  8 ЕКТС

 • Материјали за рециклирање
  Изборен

  6 ЕКТС

 • Основи на информатика
  Изборен

  6 ЕКТС

3 семестар

 • Индустриска екологија
  Задолжителен

  8 ЕКТС

 • Енергетика и опкружување
  Задолжителен

  8 ЕКТС

 • Постројки и инсталации под притисок
  Задолжителен

  8 ЕКТС

 • Статистика и обработка на податоци
  Изборен

  6 ЕКТС

 • Индикатори за квалитет на работна средина
  Изборен

  6 ЕКТС

4 семестар

 • Теорија на системи и ризик
  Задолжителен

  8 ЕКТС

 • Социјална екологија
  Задолжителен

  8 ЕКТС

 • Менаџмент на природни ресурси
  Задолжителен

  8 ЕКТС

 • Мониторинг на животна средина
  Изборен

  6 ЕКТС

 • Основи на менаџмент
  Изборен

  6 ЕКТС

5 семестар

 • Комунални системи и животна средина
  Задолжителен

  8 ЕКТС

 • Биотехнологија за заштита на животната средина
  Задолжителен

  8 ЕКТС

 • Третман на опасен отпад
  Задолжителен

  8 ЕКТС

 • Применета информатика
  Изборен

  6 ЕКТС

 • Бучава во животна средина
  Изборен

  6 ЕКТС

6 семестар

 • Биоразградлив отпад
  Задолжителен

  8 ЕКТС

 • Заштита при транспорт и складирање
  Задолжителен

  8 ЕКТС

 • Теорија на горење
  Задолжителен

  8 ЕКТС

 • Безбедност на опрема и производи
  Изборен

  6 ЕКТС

 • Менаџмент на професионален ризик
  Изборен

  6 ЕКТС

Услови
за упис

Право на запишување на прв циклус на студии имаат кандидатите со завршено четиригодишно средно образование во државата или во странство со положена државна или меѓународна матура.

Право на запишување имаат и студенти од други акредитирани факултети, дипломирани лица и странски државјани (регулирано со закон).

Кандидатите се запишуваат без полагање на приемен испит.

Документи
за упис

При пријавувањето за упис на прв циклус на студии кандидатите ги поднесуваат следните документи:

 •   Диплома за положена државна или меѓународна матура;
 •   Свидетелства од сите 4 години;
 •   Копија од извод од матична книга на родените;
 •   Копија од државјанство;
 •   4 мали фотографии во боја;

Документите за пријавување се поднесуваат во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет во Свети Николе на ул. „Маршал Тито“ бр. 77 и во Битола на ул. „Новачки пат“ бр 16.

Годишна
школарина

Кандидатите може да направат упис како редовни или вонредни студенти со самофинансирање на студиите во износ од 1230 евра (за една учебна година) во денарска противвредност.

Нудиме можности за плаќање на рати, а при плаќање на целокупниот износ на почетокот на академската година, студентите добиваат попуст од 10%. За студирање на двајца студенти од исто семејство одобруваме дополнителен попуст од 20% за секој член, за тројца или повеќе студенти од исто семејство по 25% за секој член, како и 20% за бранители.

Сите информации за школарината можете да ги пронајдете овде, а информации за финансиска помош и достапните попусти можете да најдете овде.

Постави
прашање

CAPTCHA image