Студиска програма
Безбедност при работа

bezbednost-pri-rabota-msu

Двегодишни студии

Име на студиската програма: Безбедност при работа
Факултет: Факултет за технички науки и информатика
Тип на студии: последипломски (втор циклус)
Локација: во Свети Николе или Битола
Времетраење на студиите: 2 години (четири семестри)
Услов за упис: стекнати најмалку 180 ЕКТС кредити
Вкупно предмети: 16 (вклучувајќи магистерски труд и стручна пракса)
ЕКТС кредити на програмата: 120
ЕКТС по завршувањето: 300
Стручен назив: Магистер за безбедност при работа
Годишна школарина: 1230 евра за четвртата година, 1730 евра за петтата година

Под безбедност при работа се подразбира превентивно применување на одредени мерки и прописи што се однесуваат на безбедноста на човековото здравје во работната средина. На овој факултет ќе научите кои се можните опасности по човековото здравје во работните средини, како се препознаваат и како се елиминираат.

Целта на заштитата при работа е да се создадат сигурни работни услови за спречување на повредите на работното место, професионалните заболувања и несреќите, односно смалување на можните штетни последици доколку опасноста не може да се отстрани комплетно.

Последипломски студии

Достапни во Свети Николе и Битола.

Упис на двегодишни студии (3+2) можат да направат студенти кои при студирањето се стекнале најмалку со 180 ЕКТС. Во рамките на двегодишните студии се опфатени 16 предмети кои студентите треба да ги положат.

Во секој семестар има задолжителни и изборни предмети. Од понудените два изборни предмети, студентите избираат само еден. Дополнително, во наставата е вклучено и изготвување и одбрана на магистерски труд.

По завршувањето на студиите и подготвувањето на магистерскиот труд студентот се стекнува со стручен назив Магистер за безбедност при работа.

Програма
двегодишни студии

7 семестар

 • Безбедносно инженерство
  Задолжителен

  8 ЕКТС

 • Доверливост и безбедност на системи
  Задолжителен

  8 ЕКТС

 • Безбедност во технолошки системи
  Задолжителен

  8 ЕКТС

 • Егрономско проектирање
  Изборен

  6 ЕКТС

 • Безбедност на стратешки енергетски објекти
  Изборен

  6 ЕКТС

8 семестар

 • Безбедност на машини
  Задолжителен

  8 ЕКТС

 • Инженерска економија
  Задолжителен

  8 ЕКТС

 • Токсикологија
  Задолжителен

  8 ЕКТС

 • Академско пишување
  Изборен

  6 ЕКТС

 • Психологија на бизнис
  Изборен

  6 ЕКТС

9 семестар

 • Проектирање и менаџмент со системи за безбедност при работа
  Задолжителен

  8 ЕКТС

 • Законска регулатива за безбедност при работа
  Задолжителен

  8 ЕКТС

 • Менаџмент на одржување
  Задолжителен

  8 ЕКТС

 • Менаџмент на проекти
  Изборен

  6 ЕКТС

 • Заштита од дејство на ел. енергија
  Изборен

  6 ЕКТС

10 семестар

 • Стручна пракса
  Задолжителен

  8 ЕКТС

 • Магистерски труд
  Задолжителен

  8 ЕКТС

 • Менаџмент на човечки ресурси за безбедност при работа
  Задолжителен

  8 ЕКТС

 • Методологија и научна теорија
  Изборен

  6 ЕКТС

 • Организациски менаџмент
  Изборен

  6 ЕКТС

Услови
за упис

Право на запишување на втор циклус на студии имаат кандидатите со завршен прв циклус на студии со стекнати 240 ЕКТС (завршени четиригодишни студии) или 180 ЕКТС (завршени тригодишни студии).

Право на запишување имаат и студенти од други акредитирани факултети и странски државјани (регулирано со закон).

Кандидатите се запишуваат без полагање на приемен испит.

Документи
за упис

При пријавувањето за упис на втор циклус на студии кандидатите ги поднесуваат следните документи:

 •  Диплома за завршен прв циклус на студии;
 •  Уверение за положени испити;
 •  Извод од матична книга на родените;
 •  Фотокопија од лична карта;
 •  4 мали слики во боја

Документите за пријавување се поднесуваат во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет во Свети Николе на ул. „Маршал Тито“ бр. 77 и во Битола на ул. „Новачки пат“ бр 16.

Годишна
школарина

Кандидатите може да направат упис со самофинансирање на студиите во износ од:

 • 1230 евра за четвртата година и
 • 1730 евра за петтата година.

Нудиме можности за плаќање на рати, а при плаќање на целокупниот износ на почетокот на академската година, студентите добиваат попуст од 10%. За студирање на двајца студенти од исто семејство одобруваме дополнителен попуст од 20% за секој член, за тројца или повеќе студенти од исто семејство по 25% за секој член, за студенти на МСУ кои од прв продолжуваат на втор циклус на студии 10%, како и 20% за бранители.

Сите информации за школарината можете да ги пронајдете овде, а информации за финансиска помош и достапните попусти можете да најдете овде.

Постави
прашање

CAPTCHA image