Faculties

Our university is composed of five faculties and two institutes. Each of the faculties functions accordingly to its own rules, nonetheless each of the faculties are guided by the general policy of the university.

Our faculties are more than just faculties. They are your second home. 

Our students spend most of their time on the faculty and it could be rightfully said that during the time of their studies, the faculty becomes their second home. And the home wouldn’t be a home without support, understanding, time for relaxation and making friendships. We want to make studying as enjoyable as possible for our students!

The professors are a part of the most Професорите се дел од најистакнатите експерти во Македонија, секој во својата област. Секогаш се достапни во и вон наставата, за секое прашање можете да ги барате, а тие со задоволство ќе Ви помогнат.

Нашите студенти уште од почетокот на годината добиваат свои ментори кои ќе го надгледуваат нивниот напредок во текот на студирањето и ќе ги поддржуваат во нивната кариера.

Менторите исто така ќе им помагаат да се вклучат и во дополнителните активности кои се важни за нивната кариера и се организирани од универзитетот или други организации и компании. Овие активности се различни и зависат од факултетот на кој студира студентот.

Декани

Секој од факултетите има декан кој е одговорен за насоката на работење на факултетот, наставните програми, дополнителните активности итн. Деканите ја организираат и работата на професорите, планираат и донесуваат одлуки за промени во студиските програми, надополнување на наставата со нови методи на учење итн.

Додипломски студии

На додипломските студии имаме 5 факултети со вкупно 8 насоки. Секој од факулетите опфаќа посебна област.

Факултет за економија и организација на претприемништвото

 • Менаџмент на организација (4+1)
 • Финансии и кредит (4+1)

Факултет за психологија

 • Општа психологија (4+1)

Факултет за информатика

 • Софтверски технологии (3+2)
 • Компјутерски системи и мрежи (3+2)

Факултет за безбедносно инженерство

 • Безбедност при работа (3+2)
 • Безбедност од пожар (3+2)

Факултет за правни науки

 • Правни студии (3+1)

Кај факултетот за правни науки првите три години се општи студии, а во четвртата година студентите избираат модул.

Последипломски студии

Факултет за економија и организација на претприемништвото

 • Маркетинг менаџмент (4+1)
 • Менаџмент со човечки ресурси во мали и средни претпријатија (4+1)

Факултет за психологија

 • Психологија во социјалната заштита (3+2) и (4+1)
 • Клиничка и советодавна психологија (3+2) и (4+1)

Факултет за безбедносно инженерство

 • Безбедност при работа (3+2)
 • Безбедност од пожар (3+2)

Факултет за правни науки

 • Административно право и јавна администрација (3+1)
 • Граѓанско право (3+1)
 • Казнено право (3+1)
 • Меѓународно јавно право, право на ЕУ и дипломатија (3+1)
 • Финансии и деловно право (3+1)