матурати

12 март 2019

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ продолжи со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите од Штип

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ продолжи со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите од Штип, во ДМУЦ „Сергеј Михајлов“, СОУ „Коле Нехтенин“, СОУ „Славчо […]