декан

18 ноември 2016

Промоција на студија за безбедност и здравје при работа.

На 18.10.2016 година деканот на Факултетот за безбедносно инженерство на МСУ Гаврило Романович Державин, проф. д-р Александар Гроздановски промовираше „Студија за функционирање на бипартитниот дијалог за […]