струга

5 април 2016

Учество на доц. д-р Ѓорѓина Кимова на конференција во Струга

Доц. д-р Ѓорѓина Кимова, предавач на Факултетот за психологија приМеѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ учествуваше на втората ЕдуКонференција за наставници и информатичари со свој труд […]