одлука

24 ноември 2016

Стратешки одлуки за понатамошно поефикасно функционирање

Денес на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ се донесоа неколку стратешки одлуки за понатамошно поефикасно функционирање. Во рамки на одржаните научно-наставни совети на нашите пет […]