Електростаљ

6 април 2017

Концерт на руски вокален ансамбл од Електростаљ, Русија

Денес на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Св. Николе се одржа концерт на вокалниот ансамбл од градот Електростаљ, Московска област, Руска Федерација. Концертот се […]