патронен

25 декември 2015

На Славјански се одржа патронатот на СОУ „Кочо Рацин“- Св. Николе.

Денес во големиот амфитеатар на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ се одржа културно-забавниот дел од прославата на патрониот празник на СОУ Кочо Рацин – Свети […]