руски јазик

30 август 2016

Септемвриска економска школа во Охрид

Тамбовскиот државен Универзитет “Гаврило Романович Державин” од Русија и Меѓународниот славјански Универзитет “Гаврило Романович Державин” од Македонија објавуваат повик за заедничка младинска лингвистичко-економска летна школа  – […]
10 август 2015

МСУ потпиша договор за соработка со универзитет од Москва

На 5-ти августт 2015 година беше потпишан договор за соработка помеѓу Московскиот државен обласен универзитет (Московским государственным областным университетом) и Меѓународниот Славјански Универзитет „г. Р. Державин“ […]