ФФФ

21 мај 2019

На МСУ проектиран филм со излагање на академик Катица Ќулавкова

Филозофското друштво на Р. С. Македонија и Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ заеднички во организираа филмско – филозофска вечер која се одржа како дел од […]