состанок

20 април 2019

Работен состанок со групата докторанди од Р.С. Македонија со претставници од Великотрновскиот Универзитет

На Меѓунаоден Славјански Универзитет „Г. Р. державин“ се одржа работен состанок со групата докторанди од Р. Северна Македонија со претставници од Великотрновскиот Универзитет. Присутни претставници беа […]