Работен состанок со групата докторанди од Р.С. Македонија со претставници од Великотрновскиот Универзитет