Работен состанок со групата докторанди од Р.С. Македонија со претставници од Великотрновскиот Универзитет

Професори од МСУ учесници на работилницата „Правда за децата во антитерористички контекст“
19 април 2019
На МСУ во Битола спроведена акција за донирање на облека
23 април 2019

Работен состанок со групата докторанди од Р.С. Македонија со претставници од Великотрновскиот Универзитет

На Меѓунаоден Славјански Универзитет „Г. Р. державин“ се одржа работен состанок со групата докторанди од Р. Северна Македонија со претставници од Великотрновскиот Универзитет.

Присутни претставници беа ректорот проф. Д-р Христо Бонџолов, проф. Д-р Даниела Тасевска, декан на Филозофски факултет, проф. Д-р Милко Палангурски, заменик ректор за наука.