едукација

2 ноември 2016

Едукативно-стручен собир за доктори по ветерина

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ го организира шестиот едукативно-стручен собир за доктори по ветеринарна медицина со тема „Нови сознанија за хомеостазата, дијагностиката и репродукцијата кај […]